Οι 14 απαντήσεις Σπίρτζη στους Δημάρχους για τον 4412

12 Μάρτιος 2018 14:13

Αφού απέδωσε μεγάλο βαθμό άγνοιας του νόμου στην ΚΕΔΕ, στους Δημάρχους και στις Δημοτικές Υπηρεσίες, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζης στην συνάντηση που διοργάνωσε η ΠΕΔΑ, απάντησε σε μία - μία τις 14 κωδικοποιημένες ερωτήσεις που του είχαν κοινοποιηθεί πριν τη συνάντηση.

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τη μη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με ειδικούς και εξειδικευμένους συμβούλους ή με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε ζητήματα προετοιμασίας τεχνικών δελτίων χρηματοδοτήσεων εκτέλεσης κλπ.
Απάντησε ότι αυτά δεν είναι αρμοδιότητα του Υπ. Υποδομών, αφορά γενικές προβλέψεις των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ανήκουν στο Υπ. Οικονομίας και ότι όπως ανατίθενται οι γενικές υπηρεσίες, μπορούν να ανατεθούν και αυτές οι συμβάσεις και μπορούν να γίνουν συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που περοβλέπονται απο το νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η Δεύτερη ερώτηση αφορούσε τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία ελέγχου νομιμότητας προσυμβαστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Απάντησε ότι ούτε αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπ. Υποδομών και ότι έχει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα και εκείνος ως Υπουργείο και ότι χρειάζεται μια κωδικοποίηση για το σε ποια αρμόδια υπουργεία ανήκουν κάποιες από τις ερωτήσεις που συγκέντρωσε η ΠΕΔΑ έτσι ώστε να απευθυνθούν από κοινού σ΄αυτά.

Η τρίτη ερώτηση αφορούσε τα σφάλματα και τις καθυστερήσεις εξ’ αιτίας της μη συμμετοχής σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, εξειδικευμένων συμβούλων.
Απάντησε ότι εδώ αφορά ένα Συνταγματικό θέμα. Δεν μπορεί στους διαγωνισμούς να μην είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Μπορούμε όμως είπε, να προβλέψουμε στο νόμο, ότι θα μπορεί η αναθέτουσα αρχή να ορίζει, μέσα από το Δημόσιο, επιτροπές που θα στηρίζουν το έργο της στην προετοιμασία ή στην ανάλυση ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Η τέταρτη ερώτηση αφορούσε τη μη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα μείζονος σημασίας όπως απορρίμματα υγρά απόβλητα κλπ.
Απάντησε ότι αυτό επιτρέπεται μέσα από τις συμβάσεις παροχής τεχνικών επιστημονικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών.

Η πέμπτη ερώτηση αφορούσε την διαδικασία κλήρωσης στις περιπτώσεις απ’ ευθείας ανάθεσης που εμπεριέχει τον κίνδυνο της τυχαίας επιλογής.
Απάντησε ότι «αυτό θέλουμε» και όχι ένας δήμαρχος να κάνει συνεχείς αναθέσεις στους δικούς του εργολάβους.
Σημείωσε όμως ότι οι αναθέτουσες αρχές στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση της λίστας, μπορούν να βάλουν περιοριστικούς όρους και στο να προϋποθέτουν εντοπιότητα και να στο να απαιτούν εμπειρία

Η έκτη ερώτηση αφορούσε στο χαμηλό προβλεπόμενο όριο. Απάντησε ότι αφορά το υπουργείο Οικονομικών και το Δημόσιο Λογιστικό και εύχεται και ο ίδιος να αυξηθεί το όριο.

Η έβδομη ερώτηση αφορούσε στην μη δυνατότητα σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς την προϋπόθεση δημοσίευσης σύμβασης για την επικαιροποίηση των μελετών.
Απάντησε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τον νόμο.

Η όγδοη ερώτηση αφορούσε στις μεγάλες προθεσμίες των συνοπτικών και ανοιχτών διαγωνισμών. Απάντησε ότι οι δώδεκα ημέρες δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για τους συνοπτικούς και για κάτω των ορίων, ενώ για τα άνω των ορίων, οι προθεσμίες προβλέπονται από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ένατη ερώτηση αφορούσε την μη πρόβλεψη ενδεικτικών ημερομηνιών για την έκδοση πρακτικών από τις επιτροπές διαγωνισμών, με αποτέλεσμα την αναιτιολόγητη καθυστέρηση.
Απάντησε ότι αυτό δεν προβλέπεται στο νόμο, έχουν δίκιο οι δήμαρχοι και πρέπει να διορθωθεί και θα συμπεριληφθεί στις τροπολογίες με τα τρία άρθρα που έχουν συμφωνηθεί με την ΚΕΔΕ την επόμενη εβδομάδα.

Η δέκατη ερώτηση αφορούσε στην μη δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να επιλέγει τον τρόπο ανάθεσης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για μελέτες και κατασκευές, χωρίς τη προηγούμενη γνώμη άλλων οργάνων καθώς και στην μη δυνατότητα επιλογής με βάση άλλα κριτήρια, όπως η εμπειρία.
Απάντησε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι εναπόκειται σαφώς στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, να διαλέξει τον τρόπο ανάθεσης και ότι η εμπειρία μπορεί να είναι κριτήριο επιλογής.

Εδώ ο κ. Σπρίρτης τόνισε ότι το βάρος δεν πέφτει στην κεντρική νομοθεσία, αλλά στην αναθέτουσα αρχή.

Η ενδέκατη ερώτηση αφορούσε τις σύνθετες διαγωνιστικές διαδικασίες όπως η εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης που έχουν ήδη προσκομιστεί στο στάδιο πριν την κατακύρωση.
Απάντησε ότι δεν προβλέπεται η προσκόμιση δικαιολογητικών κατά την υποβολή προσφοράς. Μόνο ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει δικαιολογητικά και μόνο τα μη επικαιροποιημένα.

Η δωδέκατη ερώτηση αφορούσε στην υπαγωγή όλων των εκτελεστικών συμβάσεων στο προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανεξαρτήτως του προσυμβαστικού ελέγχου.
Απάντησε ότι στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγονται όλες οι συμβάσεις πάνω από ένα εκατομμύριο πάνω, ότι από 500.000 και άνω υπόκεινται στον έλεγχο του παρέδρου και ότι αυτά ορίζονται στο νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και όχι στον νόμο των συμβάσεων.

Η δέκατη τρίτη ερώτηση αφορούσε στη μη θεσμοθέτηση του ανεκτέλεστου των συμβάσεων έργων και μελετών και ότι ο οικονομικός φορέας πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει τα μέσα εκτέλεσης πριν την συμμετοχή σε διαγωνισμό.
Απάντησε ότι για τα έργα υπάρχει ανεκτέλεστο και ζητείται. Είπε ότι υπήρχε μια κακή συνήθεια και ότι θεσμοθετείται τώρα στο επόμενο νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα και τα ηλεκτρονικά συστήματα και εκεί θα φαίνεται και το ανεκτέλεστο κάθε έργου έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να παρακολουθεί την κάθε φάση.

Η δέκατη τέταρτη αφορούσε την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού με κλήρωση και όχι βάση εμπειρίας ή εξειδίκευσης, ιδιαίτερα για εξειδικευμένα έργα όπως ΧΥΤΑ. Απάντησε ότι μέχρι σήμερα οι τεχνικοί που υπηρετούσαν στους δήμους και στο δημόσιο δεν ήταν εγγεγραμμένοι σε μητρώο. Σε διαγωνισμούς βάζαμε οποιονδήποτε και δεν μας ένοιαζε και πως θα γίνουν τα τεχνικά έργα. Στον οργανισμό του Υπουργείο μπήκε να υπάρχει μια ειδική υπηρεσία στην πρωτεύουσα κάθε περιφέρειας για να μπορεί να συνδράμει και τους δήμους και τα περιφερειακά έργα και στην Αθήνα υπάρχουν όλα τα υπουργεία με τα οποία μπορούν να γίνουν προγραμματικές συμβάσεις για να υποστηριχθούν οι δήμοι.

www.myota.gr

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

syros diagonismos 2019