Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Περ. Νοτίου Αιγαίου

13 Μάρτιος 2018 13:00

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης και Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού της προμήθειας : "Μίσθωση, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία, Μονάδας Παραγωγής Διοξειδίου του Χλωρίου για την Επεξεργασία Νερού από το Φράγμα Γαδουρά και Προμήθεια των Χημικών Πρόσθετων για την Λειτουργία της Μονάδας".
2. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 67722 του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου».
3. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου:«Καθαρισμός δικτύου Αποχέτευσης - Απορροής ομβρίων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου».
4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση- Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ν. Ρόδου».
5. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο Κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού Αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Έργα συντηρήσεων-επισκευών σχολικών κτιρίων νήσου Λειψών».

6. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο Κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού Αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Φύτευση δενδρυλλίων στην Κάλυμνο για την ανάπτυξη της Μελισσοκομίας».
7. Έγκριση των όρων διακήρυξης καθώς και ορισμός μελών επιτροπών του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και μ. Κυκλάδων, Σύρου - Ερμούπολης και Τήνου.
8. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2018)».
9. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών – Συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου νήσου Νάξου (2016)».
10. Έγκριση πρακτικού (αποσφράγισης των ενιαίων κυρίως φακέλων – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά – αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων έτους 2018».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία µε τίτλο: '' ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 '' για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
12. Έγκριση αλλαγής ορισμού υπολόγου για πετρέλαιο κίνησης και λιπαντικών της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου.
13. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Θήρας.
14. Έγκριση ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης (3ο Πρακτικό) διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού :Υπηρεσίες Μεταφοράς Μαθητών Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων ,για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.
15. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης και υπογραφή σύμβασης της προμήθειας: «Συντήρηση – Εκσυγχρονισμός του Αντικεραυνικού Συστήματος Ι.Π. Παναγιάς Εκατονταπυλιανής Πάρου».
16. Απευθείας ανάθεσης εργασίας εντύπων καταχωρήσεων στα πλαίσια δράσεων πολιτικής προστασίας – ενημέρωση για σεισμικό κίνδυνο σε Π.Ε Κυκλάδων και Π.Ε Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
17. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
18. Έγκριση δέσμευσης ποσού για την « Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ Δωδ/σου » για το 2018.
19. Έγκριση Διακήρυξης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την “ Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ Δωδ/σου” για το 2018.
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

21. Έγκριση δέσμευσης ποσών για ανεξόφλητες δαπάνες οικονομικού έτους 2017, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

22. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
23. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
24. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

25. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

26. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
27. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
28. Έγκριση ανάθεσης για συμμετοχή σε συνδιοργάνωση Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων.
29. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
30. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
31. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
32. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
33. Δικαστικές υποθέσεις.
34. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
35. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

36. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

37. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

syros diagonismos 2019