Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

11 Ιανουάριος 2017 05:04

Καλείσθε την 13η Ιανουαρίου του 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συγκρότηση για το έτος 2017 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων του Δήμου Πάρου, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τη φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου» σε ιδιώτη σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011

Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση δικηγόρου για την υπόθεση Γεωργίου Ξανθούλη κατά του Δήμου Πάρου που συζητείται στις 17-01-2017 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

captcha

Σύνδεση / Εγγραφή