Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου

12 Οκτώβριος 2017 16:04

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 16/10/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά «Τροποποίηση της ΑΠ 177360/18-12-2014 Α.Ε.Π.Ο., του έργου Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW (95A/Γ) και των συνοδών έργων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση περί ειδικού χωρικού σχεδιασμού περιοχής ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ ΑΕ στη Δ/Κ Νάουσας.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση ή μη Ρυμοτομικού Σχεδίου Νάουσας Πάρου κατόπιν αίτησης της κα. Αλιπράντη Φλώρας – Ελένης.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΩΛΗΣ ΙΚΕ», κατά της υπ΄ αριθμ. 159/28-09-2017 (Α.Δ.Α.: ΩΕΖΒΩΞΓ-ΩΤΔ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο ΙΙΙ (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) και κατακυρώθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου - Αντιπάρου».
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Πάρου στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την από 20/04/2015 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄41), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α΄43).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 6ο: Ψήφιση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 9ο: Ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου –Αντιπάρου για το έτος 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια Καυσίμων».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΑΣΠΡΙΣΜΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας μηχανήματος καθαρισμού ακτών.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υλικών για το Πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων πυροπροστασίας & πολιτικής προστασίας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 16ο: Αίτημα της «Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κυκλάδων» για την παραχώρηση της πλατείας Μαντώς Μαυρογένους στις 5 Νοεμβρίου 2017 για την Πραγματοποίηση Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 216/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

ΘΕΜΑ 18ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Επιτροπής Τουρισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.


ΘΕΜΑ 19ο: Εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Οίκος Ευγηρίας Πάρου Δημοτικό & Εκκλησιαστικό Ίδρυμα».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 20ο: Αντικατάσταση μελών στην επιτροπή δημοπρασιών μίσθωσης & εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Πάρου (Π.Δ. 270/81).

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

captcha

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos