Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

10 Αύγουστος 2018 17:06

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 10η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου» και τη διενέργεια της προμήθειας μέσω του κοινού συνοπτικού διαγωνισμού για όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Πάρου, σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 18) και σύμφωνα την υπ’αρ.54/2018 ενιαία μελέτη της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Πάρου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου» για τις ανάγκες όλων των νομικών προσώπων του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

athanasoulis 265 280