Τον Σεπτέμβριο η εκλογή προεδρείων

14 Μάρτιος 2019 11:02

Σύμφωνα με το Άρθρο 50 του σχεδίου νόμου « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» με τον ειδικό τίτλο Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010:

Η περίπτ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ)
Η εκλογή προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64.

Η εκλογή προέδρου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων διενεργείται κατά το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το άρθρο 79».

 

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

athanasoulis 265 280