Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Πάρου: Ανακοίνωση για δημοτικά τέλη και εποχικότητα

05 Φεβρουαρίου 2015 12:52

Ο Δήμος Πάρου, εφαρμόζοντας τις πολιτικές που επιβάλλονται από τους νόμους του κράτους, τα τελευταία χρόνια έχει πιέσει οικονομικά τους επαγγελματίες του τουρισμού με τους αναδρομικούς ελέγχους για τα τέλη επί ακαθαρίστων.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οι ίδιοι οι νόμοι μας δίνουν τη δυνατότητα να ελαφρύνουμε κάποιους επαγγελματίες που σήμερα πληρώνουν περισσότερα από ότι θα έπρεπε.

Αρκεί να υπάρχει βούληση και οι πολίτες να έχουν ενημέρωση.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματά τους και όχι μόνο για τις υποχρεώσεις τους θα αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η πρώτη αφορά την εποχικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και η δεύτερη τον υπολογισμό των δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με τον τρόπο των πλασματικών τετραγωνικών μέτρων.

Καλώ όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω διατάξεις να ενημερωθούν για περαιτέρω πληροφορίες και τα δικαιολογητικά, από το άρτια καταρτισμένο τμήμα εσόδων του Δήμου Πάρου και να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις.

Εποχιακές Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/1976 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισμού ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας τους και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά με το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας (ήδη Αποκεντρωμένης Διοίκησης) έπειτα από προηγούμενη υποβολή από τον υπόχρεο προς τον δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίσθηκε η υποχρέωση επιβολής του τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις (βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και άλλες επιχειρήσεις) ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας τους, με ελάχιστο όριο το τρίμηνο. ∆εδομένου δε ότι ενιαίο κριτήριο για την επιβολή του τέλους αποτελεί το εμβαδόν των ακινήτων, νομολογιακά έχει γίνει δεκτό (744/1998 ΣτΕ) ότι στο πλαίσιο του άρθρου 5 του Ν.429/1976 είναι επιτρεπτός ο συνυπολογισμός του χρόνου λειτουργίας των επιμέρους χώρων / τμημάτων μιας επιχείρησης για τον καθορισμό του αναλογούντος τέλους (π.χ ξενοδοχείο, του οποίου τα δωμάτια και οι βοηθητικοί τους χώροι καθώς και η αίθουσα συνεδρίων λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ το μπαρ και το εστιατόριο μόνο την τουριστική / υψηλή περίοδο). Συνεπώς, στις συγκεκριμένες διατάξεις μπορούν να υπαχθούν και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μεν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αλλά, λόγω της φύσης των εργασιών τους, οι χώροι που καταλαμβάνουν συγκεκριμένα τμήματά τους χρησιμοποιούνται (λειτουργούν) μόνο ορισμένο χρονικό διάστημα (αναίρεση της 60/1991 Απόφασης του ∆ΕφΘεσσ. από την 744/1998 Απόφαση του ΣτΕ). Επισημαίνεται ωστόσο ότι, στην περίπτωση που επιχείρηση ή τμήμα της κατά περιόδους λειτουργεί περιστασιακά, συνάγεται η λειτουργία αυτής καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου (π.χ εστιατόριο ξενοδοχείου που εκτός της τουριστικής περιόδου λειτουργεί μόνο περιστασιακά για προγραμματισμένες εκδηλώσεις πρέπει να δηλώνεται ως ετήσια λειτουργία). Επίσης η περίοδος κατά την οποία εκτελούνται εργασίες επισκευής ή συντήρησης εντός των χώρων μιας επιχείρησης, λογίζονται ως χρόνος λειτουργίας (χρήσης) των χώρων αυτών.

Η ανακριβής καταγραφή στο έντυπο της δήλωσης του χρόνου λειτουργίας των χώρων της επιχείρησης ή του εμβαδού αυτών επιφέρει τις έννομες συνέπειες του Ν.1599/1986 και του άρθρου 19 του Ν. 1080/1980.

Για τον έλεγχο της ακρίβειας της υποβληθείσας δήλωσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να διενεργούν τόσο προληπτικό όσο και κατασταλτικό έλεγχο στις επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.- Αίτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με την οποία να ζητείται η υπαγωγή της επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 429/76 περί εποχικότητας

2.- Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία πρέπει να αναφέρονται :

α) το είδος της επιχείρησης

β) που βρίσκεται η επιχείρηση

γ) το διάστημα που λειτουργεί η επιχείρηση

δ)στο διάστημα που δεν λειτουργεί η επιχείρηση, κανένας χώρος από αυτούς που συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που αναγράφονται στο λογαριασμό παροχής της Δ.Ε.Η. που προσκομίζεται στο Δήμο για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών δε θα λειτουργεί.

Διάστημα άνω των 15 ημερών υπολογίζεται μήνας .

Η περίοδος κατά την οποία εκτελούνται εργασίες επισκευής ή συντήρησης εντός των χώρων μιας επιχείρησης λογίζονται ως χρόνος λειτουργίας και χρήσης της επιχείρησής και δεν εμπίπτει στην εποχικότητα ..

ε) ο αριθμός του φορολογικού μητρώου

στ) ότι η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης βρίσκεται σε ισχύ

ζ) τα τετραγωνικά μέτρα που καλύπτει η επιχείρηση

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση του χρόνου λειτουργίας ορισμένων χώρων /τμημάτων της επιχείρησης θα πρέπει αυτό να αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση με το εμβαδό επιφάνειάς τους .

Όμοια δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του χρόνου λειτουργίας της επιχείρησης και σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος ..

Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη δήλωση δεν θα ανταποκρίνονται στην λειτουργία της επιχείρησης θα επιβάλλονται τα νόμιμα.

3.- οικοδομική άδεια, συμβόλαιο, διάγραμμα κάλυψης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την επιφάνεια της επιχείρησης.

4.- φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ..

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας, π.χ σε τουριστικά καταστήματα , την έναρξη επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ..

5.- φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων του Φ.Π.Α.(με σφραγίδα κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σημείωμα επιτυχούς καταχώρησης δήλωσης Φ.Π.Α. μέσω internet) του προηγούμενου έτους.

Σε περίπτωση που η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης δεν προσδιορίζεται ακριβώς από τις περιοδικές δηλώσεις του ΦΠΑ , σε φωτοτυπία και το αντίστοιχο σκέλος των εσόδων από το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων της επιχείρησης ή τα αναλυτικά καθολικά των Εσόδων σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί Βιβλία Γ' κατηγορίας.

6.- φωτοαντίγραφα εκκαθαριστικών πρόσφατων λογαριασμών ρεύματος της Δ.Ε.Η. για τα χρονικά διαστήματα μη λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας ηλεκτροδοτείται από περισσότερες από μία παροχές Δ.Ε.Η. φωτοαντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών λογαριασμών.

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουν καθορισθεί με τις διατάξεις του νόμου 25/1975 και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Στο άρθρο 1 του νόμου αναφέρεται ότι τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ και υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου επί τον συντελεστή που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Ο συντελεστής αυτός διαφέρει ανάλογα με την χρήση του χώρου. Ο νόμος δίνει την δυνατότητα ο δήμος να καθορίζει μέχρι και 7 συντελεστές για διάφορη χρήση (κατοικία,κατάστημα, κατάλυμα, κλπ.), όμως μόνο δύο συντελεστές θα πρέπει να υποβάλλονται στη ΔΕΗ:

1. ένας για κατοικία και

2. ένας για χώρους άλλης χρήσεως (επαγγελματική χρήση).

Στην περίπτωση που ο δήμος καθορίσει παραπάνω από δύο συντελεστές και επειδή ο δήμος γνωστοποιεί στη ΔΕΗ μόνο δύο συντελεστές, για τον υπολογισμό των τ.μ. για κάθε υπόχρεο, ο δήμος θα υπολογίσει πλασματικό εμβαδό του χώρου ώστε να καλύπτεται το ποσό του τέλους που οφείλεται.

Στο άρθρο 2 παρ. 4 ο νόμος αναφέρει ότι προκειμένου για τα Ξενοδοχεία, οι μεν χώροι οι διατεθειμένοι για ύπνο (δωμάτια, διαμερίσματα) καθώς και οι βοηθητικοί τους χώροι (διάδρομοι, κλιμακοστάσια) θεωρούνται ως κατοικία και τα τέλη τους υπολογίζονται με τον ισχύοντα για τις κατοικίες συντελεστή, οι δε λοιποί χώροι (αίθουσες διαλέξεων, εστιατόρια, μπαρ, υποδοχή, γραφεία, κλπ.), θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία των λοιπών ακινήτων και τα τέλη τους υπολογίζονται με τον ισχύοντα κατά κατηγορία συντελεστή, στην

περίπτωσή μας των επαγγελματικών χώρων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓ. ΜΕΤΡΩΝ

1.- Αίτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με την οποία να ζητείται η υπαγωγή της επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 25/1975 περί υπολογισμού τελών.

2.- Αναλυτική βεβαίωση πολιτικού μηχανικού που να προκύπτουν αναλυτικά όλοι οι χώροι (και οι ημι-υπαίθριοι) του ξενοδοχείου αλλά και αναλυτικά η χρήση αυτών.

3.- Άδεια οικοδομής

3.- Σήμα ΕΟΤ από όπου θα προκύπτει ότι πρόκειται για ξενοδοχείο

Ο Αντιδήμαρχος Πάρου

Χρήστος Χριστόφορος