Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

20 Ιουνίου 2019 14:00

Καλείσθε την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 14/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πάρου

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της με αρ. πρ. 6133/30-04-2019 ένστασης κατά του Πρακτικού Ι της Επιτροπής διαγωνισμού για τη μελέτη «Μελέτες ωρίμασης μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Πάρου»

Θέμα 3ο Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες ωρίμασης του έργου : Επέκταση του ΧΥΤΑ Πάρου»

Θέμα 4ο Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας»

Θέμα 5ο Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « Συντηρήσεις –Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Νήσου Πάρου».

Θέμα 6ο Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ (αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Πάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 72436)

Θέμα 7ο Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου « Διαμόρφωση πλατείας στα Μάρμαρα»

Θέμα 8ο Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου «Άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου Πάρου

Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πάρου»

Θέμα 10ο Έγκριση πρακτικού Νο2 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων από τον οικισμό Νάουσας Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας – καθαριότητα οικισμών Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας Δήμου Πάρου έτους 2019» για την ΟΜΑΔΑ Β΄ των εργασιών «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου έτους 2019»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος