Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

06 Μαϊος 2022 16:50

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 12η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης του ΝΠΔΔ του Δήμου Πάρου της Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης(ΚΠΠΑ).

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πληρωμής προστίμου επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή της αίτησης ανάκλησης της παράτασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου στο Μύλο-Λιμάνι Παροικιάς.

Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικού της επιτροπής εκτίμησης του τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων στη θέση «Μύλοι» της Κοινότητας Νάουσας και ορισμός εκτιμητή.

 Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών internet στην τηλεφωνική σύνδεση με αριθμό 2284024209.

 Θέμα 6ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εργασιών στο έργο «Επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων(2021)».

Θέμα 7ο Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:«Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Παροικιάς Πάρου με χρήση φορητών συσκευών», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 98992).

Θέμα 8ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: « Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή πάρκων-καθαρισμό δασών-αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης(αγριόχορτα)δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023» - Ομάδα Α΄: «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων 2022-2023», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 157044).

Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια αδρανούς υλικού 3Άλφα προδιαλογής (0/31,5)», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 157821).

 Θέμα 10ο Έγκριση της υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πάρου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

Ακολούθησε το psts.gr στο Google News!
24ωρη ενημέρωση με τη σφραγίδα του www.psts.gr

Σχετικά Άρθρα