Γιατροί, παραϊατρικό προσωπικό αλλά και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα νησιά δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδύναμου...

29 Δεκεμβρίου 2018 21:47

Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου που θα εφαρμοστεί πλήρως από 1/1/2019, δεν αφορά μόνο τους μόνιμους κατοίκους των νησιών της χώρας και τις νησιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και μια κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων όπως τους γιατρούς, το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υγείας αλλά και τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε νησιά:


Άρθρο 3
Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. (Αντιστάθμισμα του Νησιωικού Κόστους)

1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι:
α) Νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και κατοικούν μόνιμα σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο. Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους δήμους αυτούς.

β) Ως μόνιμοι κάτοικοι, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, θεωρούνται επίσης:
αα) προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες – επισκέπτες καθηγητές των Α.Ε.Ν. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), για όσο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο,

ββ) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), γγ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ια- τρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123),

δδ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165), εε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α΄ 172), στστ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) και ζζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α'81).

Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β΄, το Α.ΝΗ.ΚΟ. χορηγείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει την απαιτούμενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά μέλη της οικογένειας του. Επίσης, χορηγείται για ταξίδια ιδιωτικής φύσης, τα οποία δηλαδή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. Δ9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). 2. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι επίσης πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί
που εφαρμόζεται το μέτρο.

Στον καθορισμό τώρα του κόστους του Μεταφορικού Ισοδυνάμου λαμβάνονται υπόψη δεκάδες παράμετροι ο υπολογισμός των οποίων είναι πράγματι για...δυνατούς λύτες! Χιλιομετρικές αποστάσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, θαλάσσια μίλια και λιμάνια θα πρέπει να συνυπολογιστούν με ακρίβεια για να εξαχθεί ο τελικός «μαγικός» αριθμός που θα ισούται με το ποσό του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους...
.
Άρθρο 4
Παράμετροι υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτική, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11: α) υπολογίζεται το K.M.Ι., αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

αα) ο Χιλιομετρικός Συντελεστής (Χ.Σ.) πολογισμούκομίστρων για τις διανομαρχιακές και ενδονομαρχιακές επιβατικές γραμμές ΚΤΕΛ, όπως ορίζεται στη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 13 του ν. 2963/2001,
αβ) η απόσταση του λιμένα του νησιωτικού δήμου από τον εκάστοτε δυνατό προορισμό, μετατρεπόμενη από ναυτικά μίλια σε χιλιόμετρα,
β) υπολογίζεται το πραγματικό μεταφορικό κόστος της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:
βα) το κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο από το νησί προς οποιονδήποτε προορισμό και από οποιονδήποτε προορισμό προς το νησί
ββ) την αξία νόμιμου παραστατικού μεταφοράς εμπορεύματος της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς
βγ) την ποσότητα και τον τύπο των μεταφερόμενων φορτίων,
βδ) την απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά μίλια από τον προορισμό που αναφέρει το παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος,
βε) τη μεσοσταθμική τιμή κομίστρου ανά χιλιόμετρο ή ανά τόνο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου από το χερσαίο αντίστοιχης απόστασης κόμιστρο,
βστ) τις συνολικές φορτωθείσες - εκφορτωθείσες ποσότητες (σε τόνους) των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου,
βζ) τις συνολικές μετακινούμενες ποσότητες καυσίμων από και προς τα νησιά, και οι αντίστοιχες τιμές λιανικής πώλησης,
γ) ορίζεται για κάθε νησί και ανά έτος ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων για τα οποία θα καλύπτεται το πραγματικό μεταφορικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την απόσταση του από την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και τον βαθμό αυτονομίας του από άποψη παροχής δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 5

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων
1. Για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. απαιτείται η υποβολή αίτησης πιστοποίησης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας ή της ωφελούμενης επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι η τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, η αίτηση υποβάλλεται από καθέναν/καθεμία χωριστά και για τυχόν εξαρτώμενα μέλη του/της.

β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής του δικαιούχου στη δυνατότητα υποβολής της παραπάνω αίτησης σε έγχαρτη μορφή. γ) Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ.

δ) Η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ του αιτούντος είναι απαραίτητη. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.

2. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της και του χορηγείται μοναδικός αριθμός παρακολούθησής της (Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη - M.A.N.). Ταυτόχρονα πληροφορείται το χρηματικό ποσό (ωφελούμενη επιχείρηση) ή το μέγιστο αριθμό των εισιτηρίων που αντι-
στοιχούν στην ωφελούμενη μονάδα, σύμφωνα με το άρθρο 4 περίπτωση γ' ανά ημερολογιακό έτος.

3. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται άμισθη τριμελής επιτροπή για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλουν οι αιτούντες κατά της απόφασης πιστοποίησης. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.Ο αιτών υποβάλλει την προσφυγή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

plastira 265x280