Βγαίνουν στον αέρα 34.520 θέσεις κοινωφελούς εργασίας για τους δήμους

02 Δεκεμβρίου 2019 17:24

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) και βγήκε η κατανομή των θέσεων ανά Δήμο.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Το Dikaiologitika News σας παρουσιάζει την κατανομή στους δήμους, τις ειδικότητες, την μοριοδοτηση, τα δικαιολογητικά που πρέπει να ετοιμάσουν οι υποψήφιοι αλλά και τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν, επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους αφορούν:

-στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους,

-στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών,

-στην αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών,

-στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
Ηλικία.
Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Πως θα γίνει η μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται ανάλογα με τα ακόλουθα κριτήρια:

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα

-Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια

-Ηλικία από 18 έως 29 ετών:15 μόρια

Ηλικία από 30 έως 44 ετών: 25 μόρια
Ηλικία από 45 έως 54 ετών: 35 μόρια
Ηλικία από 55 ετών και άνω: 45 μόρια

Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 35 μόρια
Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια
Εντοπιότητα: 20 μόρια

Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ – 30 μόρια
Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ – 25 μόρια
Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ – 20 μόρια
Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ -10 μόρια
Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ – 0 μόρια
Δικαιολογητικά

Κατηγορία ΠΕ και ΤΕ

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης
Για τους τίτλους ΠΕ και ΤΕ (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του ΕΑΠ), οι ωφελούμενοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στην πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)
Για τους κατόχους τίτλων ΚΑΤΕΕ απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ΤΕΙ από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την πρόσκληση, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος
Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους

Κατηγορία ΔΕ – ΥΕ

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης
Ειδικά για ΙΕΚ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ ή του ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ
Για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Για ΠΕ, όπου απαιτείται)

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού, προσκομίζουν φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (απαιτούνται για όλες τις ειδικότητες)

Οι άνεργοι πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς ή Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958).
Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων:

Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Bl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά: τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19° έτος).
Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν και να προσκομίζουν (κατά: την τοποθέτηση) τα απαραίτητα δικαιολογητικά: όπου απαιτείται π.χ απασχόληση σε σχολικές δομές κλπ.
Κατά: τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά: τον χρόνο τοποθέτησης:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά: της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά: τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά: τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.

Κατανομή θέσεων ανά Δήμο

ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 37
ΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ 11
ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ 37
ΙΗΤΩΝ ΘΗΡΑΣ 11
ΣΙΚΙΝΟΥ ΘΗΡΑΣ 11
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΑΣ 9
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 11
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 19
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 37
ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 15
ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 46
ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 24
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 19
ΚΑΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 19
ΚΕΑΣ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 19
ΚΥΘΝΟΥ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 19
ΚΩ ΚΩ 73
ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΩ 19
ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥ 9
ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ 19
ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΗΛΟΥ 19
ΣΙΦΝΟΥ ΜΗΛΟΥ 19
ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 35
ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑΞΟΥ 15
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΥ 55
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ 15
ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ 37
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 208
ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 222
ΣΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥ 19
ΤΗΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 11
ΧΑΛΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 11
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 91
ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ 19

Πιο Αναλυτικά:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ "ΦΟΡΕΑΣ
(Δήμος / Περιφέρεια)" Ζητούμενες Θέσεις
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 55
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 135
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 28
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 19
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 291
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 46
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 253
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 73
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ 60
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 19
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 55
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ 52
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 244
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 64
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 118
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 73
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 55
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 186
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 28
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 64
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 55
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 235
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 55
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 248
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 109
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 83
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 73
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 55
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 82
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 91
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 73
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 90
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 91
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 153
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 172
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 73
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 109
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 190
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 64
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 91
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 181
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 91
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 100
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 82
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 208
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 226
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 91
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 64
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 83
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 253
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 76
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 127
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 156
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 174
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 392
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 105
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 136
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1.027
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 181
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 172
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 100
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 217
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 217
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 136
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 446
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 100
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΝΗΣΩΝ 19
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ 37
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΝΗΣΩΝ 19
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΠΟΡΟΥ ΝΗΣΩΝ 19
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΝΗΣΩΝ 69
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΗΣΩΝ 19
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΝΗΣΩΝ 28
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΥΔΡΑΣ ΝΗΣΩΝ 11
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 208
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 127
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 172
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 145
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 296
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 87
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 87
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 163
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 183
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 229
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 413
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 177
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 37
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 15
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 97
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 165
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 186
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 55
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 85
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 52
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 13
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 145
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 9
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 267
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 73
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 82
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 64
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 145
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 73
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 55
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 109
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 46
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 100
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 519
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 310
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 100
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 73
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 69
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 46
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 85
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 55
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 130
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 62
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 19
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 37
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 87
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 9
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 46
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 114
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 208
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 30
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 270
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 15
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 80
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 125
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ 28
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 37
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣ 42
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 91
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 37
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 28
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 422
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 312
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 64
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 46
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 73
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 162
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 55
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 64
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 69
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 46
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 96
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 82
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 609
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 456
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 54
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 100
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 73
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 64
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 307
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 46
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 46
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 19
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 28
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 28
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 91
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 46
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 160
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 73
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 136
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ 28
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 48
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 168
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 51
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 186
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 49
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 17
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 82
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 69
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 118
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 63
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 276
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 84
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 96
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 244
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 600
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 167
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 256
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 96
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 201
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 268
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 571
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 316
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 112
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 75
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 118
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 136
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 172
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 91
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 118
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 379
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 73
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 46
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 82
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ 46
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 100
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 55
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 127
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 53
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 82
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 82
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 163
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 91
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 64
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 442
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 72
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 311
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 64
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 19
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 55
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 37
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 46
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 145
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 28
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 19
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 19
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 28
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 46
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 19
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 280
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 37
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ 11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ 37
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΙΗΤΩΝ ΘΗΡΑΣ 11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΘΗΡΑΣ 11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΑΣ 9
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 37
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 15
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 46
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 24
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ ΚΕΑΣ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ ΚΩ 73
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΩ 19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥ 9
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ 19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΗΛΟΥ 19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΜΗΛΟΥ 19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 35
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑΞΟΥ 15
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΥ 55
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ 15
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ 37
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 208
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 222
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥ 19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛΟΥ ΡΟΔΟΥ 11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 91
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ 19
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 110
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 28
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 91
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 28
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 28
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 281
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 132
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 55
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 97
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 19
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 46
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 19
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 55
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 91
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 181
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 55
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 73
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 82
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 78
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 46
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 37
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 55
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 61
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 217
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 25
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 33
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 165
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 46
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 37
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 288
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 37
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 64
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 33
ΣΥΝΟΛΟ 34.524

myota.gr

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos