Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περ. Νοτ. Αιγαίου

12 Μαϊος 2017 19:27

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκ νέου έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Τήλου και ανάκληση της υπ΄αριθμ. 104/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδού από Εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου έως είσοδο Αρχαγγέλου».
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση - Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο Δημοτικό σχολειό Παστίδας στη Δ.Ε. Πεταλούδων».
4. Έγκριση ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή Στηθαίων Ασφαλείας στη Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Ανατολικές Ακτές - Αεροδρόμιο».
5. Έγκριση ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση – Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ν. Ρόδου».
6. Έγκριση ορισμού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση πρανούς και τεχνικού επί της επαρχιακής οδού στην περιοχή Αγ. Βασίλειος Νήσου ΚΩ».
7. Έγκριση χορήγησης 1ης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Έμπωνας - Αγ. Ισιδώρου».

8. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο ’’Συντηρήσεις- Επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Κιμώλου’’.
9. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο Κατακύρωσης) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο ’’Συντηρήσεις- Επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Σικίνου’’.
10. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο ’’Συντηρήσεις- Επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Κύθνου’’.
11. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο Κατακύρωσης) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο ’’Συντηρήσεις- Επισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Φολεγάνδρου’’.
12. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο :«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» ΚΣ 54 – υποέργο 4 : Είδη βασικής υλικής συνδρομής για τον φορέα: πε Καλύμνου- Καρπάθου- Κάσου (no_54).
13. Έγκριση δέσμευσης ποσού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο : «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» ΚΣ 54 – Υποέργο 4 : Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής.
14. Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου Αποσφράγισης Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών του Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για το έτος 2017.
15. Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για 2 έτη 2017, 2018.
16. Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2016 - 2017.
17. Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την μεταφορά αλληλογραφίας & ταχυμεταφοράς, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για 2 έτη 2017,2018.
18. Έγκριση δέσμευσης ποσών για δαπάνες - έργα έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
19. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
20. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης που αφορά το : Μητρώο εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιαδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017 .

21. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

22. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
23. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
24. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
25. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
26. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
27. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
28. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
29. Δικαστικές Υποθέσεις.
30. Ορθή Επανάληψη - Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
31. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

32. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

33. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos