Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου 31 Ιανουαρίου 2020

27 Ιανουαρίου 2020 17:36

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του


Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Πάρου.
Θέμα2ο: Εξουσιοδότηση κ. Προέδρου από το ΔΣ ΔΕΥΑΠ για την εκτέλεση προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
Θέμα3ο: Ορισμός μελών επιτροπών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μελετών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, έτους 2020.
Θέμα4ο: Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 221, παραγρ. 11α , του νόμου 4412/2016).
Θέμα5ο: Ορισμός υπαλλήλων για την εφαρμογή και χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – Εκχώρηση ψηφιακής υπογραφής.
Θέμα6ο: Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ημιφορτηγού με καρότσα ανοικτού τύπου».
Θέμα7ο: Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Επισκευή εισροών κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και πλήρης καθαρισμός αντλιοστασίων λυμάτων Παροικίας».
Θέμα8ο: Έγκριση τρίτου πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».
Θέμα9ο: Έγκριση τρίτου πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
Θέμα10ο: Έγκριση πρώτου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ».
Θέμα11ο: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αστέρα».
Θέμα12ο: Ορισμός μελών επιτροπών για τη διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αστέρα» (άρθρο 221, παραγρ. 8α , του νόμου 4412/2016).
Θέμα13ο: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δρυού».
Θέμα14ο: Ορισμός μελών επιτροπών για τη διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δρυού» (άρθρο 221, παραγρ. 8α , του νόμου 4412/2016).
Θέμα15ο: Αίτηση αποζημίωσης πολίτη.
Θέμα16ο: Θέματα πολιτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos