Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

20 Ιουνίου 2019 12:16

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 24η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) – Έκθεσης Πεπραγμένων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. χρήσης έτους 2018.
Θέμα 2ο: Αποδοχή χορηγίας.
Θέμα 3ο: 3η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.
Θέμα 4ο: Ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η.
Θέμα 5ο: Αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
Θέμα 7ο: Αγορά εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και των δομών της.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos