Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου

10 Οκτώβριος 2019 13:59

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο:Έγκριση προδιαγραφών και διαδικασίας αγοράς ακινήτου στην περιοχή Κρωτήρι, Δ.Κ. Παροικιάς, Δήμου Πάρου, πλησίον εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικιάς.
Θέμα2ο: Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.
Θέμα3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων».
Θέμα4ο:Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων και υλικών ύδρευσης».
Θέμα5ο:Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Κρωτήρι-Πάρος».
Θέμα6ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και την αξιοποίησή τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς ».
Θέμα7ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υδροφόρου οχήματος».
Θέμα8ο: Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τα έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟΚΑ Παροικίας Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων.
Θέμα9ο: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» για τη Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.
Θέμα10ο:Ορισμός Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Θέμα11ο:Ορισμός επιβλέποντος λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Πέπονας Παροικιάς, Δήμου Πάρου.
Θέμα12ο:Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για τον ορισμό Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Θέμα13ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Θέμα14ο:Εξέταση αιτήματος εργαζόμενου για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos