Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

27 Φεβρουαρίου 2020 16:49

Καλείσθε την 03η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' αρ.44/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πάρου.
Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης, όσον αφορά διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Θέμα 3ο Έγκριση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης αιρετών Δήμου Πάρου.
Θέμα 4ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 2881/24-02-2020 πρακτικού Νο Ι (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου», εκτιμώμενης αξίας 2.430.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 82166).
Θέμα 5ο Εγκριση μελέτης – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού – Καθορισμός όρων του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου»
Θέμα 6ο Έγκριση πρακτικού Νο2 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Πάρου».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos