Απόφαση για την Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων

24 Ιανουαρίου 2023 16:55

Απόφαση για την Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2023 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. με αριθμό 130/2010(ΦΕΚ 223/Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Άρθρου 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/31-07-1990Α) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2194/1994(ΦΕΚ 34/16-03-1994Α) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994(ΦΕΚ 112/06-07-1994Α) «Καθορισμός ωρών λειτουργίας καταστημάτων» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3377/19-082005 (ΦΕΚ 202/Α) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς- Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/08-08-2013 (ΦΕΚ 173/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύειόπου αναφέρεται ότι:
Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:
α) Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη εκάστης τακτικής εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/08-08-2013. Σε περίπτωση, που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

β) Τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
γ) Την Κυριακή των Βαΐων.
δ) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.
ε) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος. Στις περιφερειακές ενότητες, στις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.
Σε περίπτωση, που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
7. Το υπ. αριθ. οικ. 2226/06-10-2022 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου Κυκλάδων με το οποίο ζητείται από τους αρμόδιους φορείς οι απόψεις τους για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
8. Την υπ’ αριθ. 24561/594 απόφαση ΦΕΚ Β 1276/2011 «Κατ’ εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση την Κυριακή και τις ημέρες αργίας στο Νομό Κυκλάδων σύμφωνα με την οποία «Επιτρέπουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία (προαιρετικά) την Κυριακή και τις ημέρες αργίας και από ώρα 08.00 έως και 24.00 των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, όπως εμπορικά, καταστήματατροφίμων κ.λπ. κατά τη θερινή περίοδο λειτουργίας τους, δηλ. από την 1η Απριλίου έως και την31η Οκτωβρίουγια τα νησιά Αμοργός, Αντίπαρος, Θήρα, Ίος, Κέα, Κύθνος, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σέριφος, Σίφνος, Σύρος και Τήνος του Νομού Κυκλάδων.
9. Το υπ. αριθ. 239/11-10-2022 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου, το υπ. αριθ. 14/06-11-2020 απόσπασμα πρακτικού-Αριθμός Απόφασης 92/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, το υπ. αριθ. 4225/04-11-2022 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου, το υπ. αριθ. 5358/04-11-2020 έγγραφο του Δήμου Κέας, το υπ. αριθ. 2487/06-
11-2020 έγγραφο της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων «ΣΥΡΟΣ», το υπ. αριθ. 17/2022/01-11-
2022 έγγραφο του Συνδέσμου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Μήλου,το υπ. αριθ. 1499/20-102022 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλογου Ναξου , το υπ. αριθ. 23/16-11-2020 απόσπασμα πρακτικού-Αριθμός Απόφασης 141/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού το υπ. αριθ. 5//2022/15-11-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Σίφνου ,το υπ. αριθ. 16/08-10-2022 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας και υπ. αριθ. 2757/0712-2020 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου,το υπ’αριθμ 3201/16-11-2022 έγγραφο του Δημου Ιητών .
10. Τις ανάγκες εξυπηρέτησης των καταναλωτών και τις τοπικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα των Δήμων των Κυκλάδων.
11. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις από την εφαρμογή της Τελευταίας απόφασης με ΦΕΚ Β 6112 /31-12-2020από αρμόδιους φορείς, που δεν έχουν απαντήσει εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας στο Σχετ.7 της παρούσας , με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι μπορεί οι προηγούμενες ρυθμίσεις να θεωρηθούν σωστές , και να παραμείνουν ως είχαν τεθεί .
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Για τις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Κυκλάδων και νησιά αυτών όπως καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους, την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, για το έτος 2023, ως ακολούθως:
• Για τα Νησιά Σύρο , Σίφνο , Νάξο και Μήλο επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους, του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 όλες τις Κυριακές για το διάστημα από 01/04 έως 31/10.
• Για το Νησί της Τήνου επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις άλλες Κυριακές πλην αυτών που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 , για το διάστημα από 23/03 έως και 31/10.
• Για τα Νησιά Μύκονο, Θήρα, Άνδρο, Αμοργό, Κέα, Πάρο, Αντίπαρο, Κίμωλο, Ίο,Σίκινο, Σχοινούσα, Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Φολέγανδρο, Σέριφο, Ανάφη, Κύθνο καιΘηρασιά,επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ 2.α του Ν. 4177/08-08-2013 (ΦΕΚ 173/08-082013) επιτρέπεται προαιρετικά τις Κυριακές, καθόλη τη διάρκεια του έτους, η λειτουργία τωντοπικών εμπορικών καταστημάτων, που κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στηνκατηγορία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (Α` 251)- βλ. παρακάτω αναλυτικήαναφορά σχετικής νομοθεσίας- , σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω τωνπέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, (σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθορισμός μεγέθους οντοτήτων).
(Για τις Κυκλάδες ισχύει το παραπάνω για όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της ΠεριφέρειαςΝοτίου Αιγαίου, πλην των κάτωθι αναφερομένων:
1. Δημοτική Κοινότητα Ερμουπόλεως
2. Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων
3. Δημοτική Κοινότητα Νάξου
4. Δημοτική Κοινότητα Πάρου)

{παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014
Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2. Πολύ μικρές οντότητες. Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (δηλ Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή του νόμου. 4308/2014 από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη) εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.}

Κάθε προηγούμενη απόφαση για προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας (εξαιρείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου η απόφαση που αναφέρεται στο σχετ. 8 της παρούσας η οποία εξακολουθεί να ισχύει, στην περίπτωση που δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα, οπότε υπερισχύει η παρούσα που έχει λάβει υπ’ όψιν τα ισχύοντα και κατά το δυνατόν τα προσαρμοζόμενα στα ισχύοντα, των αρμόδιων τοπικών και συλλογικών φορέων που κλήθηκαν και καταθέσαν προτάσεις). Κατά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, εφαρμόζεται το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του N. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του N. 3377/2005 (Α` 202). Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00». Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.
Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 δύναται να χορηγηθεί η αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ, ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ
ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣΤΟΥ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ) , ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ.
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
NΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos