Πρόσκληςη σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής περιφέφειας Νοτίου Αιγαίου

10 Φεβρουαρίου 2017 17:06

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση – Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ν. Ρόδου».
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εθνικής οδού (Ε.Ο.) Ρόδου Λίνδου και Ανατολικές ακτές – αεροδρόμιο».
3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή στηθαίων ασφάλειας στην Εθνική οδό (Ε.Ο.) Ανατολικές ακτές – Αεροδρόμιο».
4. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και επιτροπής ενστάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «SIROCCO: Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού» μέχρι τη λήξη του έργου (30/04/2018), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος MED INTERREG.
5. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και επιτροπής ενστάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας» μέχρι τη λήξη του έργου (30/04/2019), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος MED INTERREG.

6. Έγκριση ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ανατολικού άξονα νήσου Ρόδου (2016)».
7. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 384/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (λόγω εφαρμογής και τροποποιήσεων του ν. 4412/16) και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού δικτύου στους πρόποδες Φιλερήμου».
8. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 383/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (λόγω εφαρμογής και τροποποιήσεων του ν. 4412/16) και εκ νέου λήψη απόφασης για Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Τήλου».
9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας».

10. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Παλαιοντολογικού μουσείου Αρχαγγέλου».

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ν. Σερίφου (πυρκαγιές 2013)».

12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Σήμανση - Ασφάλεια Οδικού Δικτύου νήσων Ίου , Σικίνου, Φολεγάνδρου, Θηρασιάς, Ανάφης».

13. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Σήμανση - Ασφάλεια Οδικού Δικτύου Ν. Κέας, Κύθνου, Σύρου, Πάρου, Τήνου, Μυκόνου».

14. Έγκριση όρων Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ν. Δωδεκανήσου) έτους 2017 και 2018.

15. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών – Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών της Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δωδεκανήσου σχολικού έτους 2016-2017 για την νήσο Κάρπαθο.

16. Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2016-2017.

17. Έγκριση μεταφοράς μαθητών αδιάθετου δρομολογίου Ειδικού σχολείου νήσου Καλύμνου για το διάστημα έως 30/06/17.

18. Έγκριση Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης )που αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κυκλάδων σε μεταφορείς μεγάλων και μικρών λεωφορείων δημοσίας χρήσης και σε δημοσίας χρήσης επιβατικά για την κάλυψη νέων αναγκών για το σχολικό έτος 2016-2017 προϋπολογισμού 127.628,55€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

19. Έγκριση όρων δημοπράτησης καθώς και των μελών των επιτροπών του διαγωνισμού για την ‘’Κάλυψη δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στο Κολυμβητήριο Ερμούπολης’’.

20. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2017.

21. Έγκριση ανάθεσης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για το έτος 2017.
22. Λήψη απόφασης για την νομική κάλυψης των τεχνικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (ΠΕ ΝΑΞΟΥ ΤΤΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Συριανού Στυλιανού , κας Βερυκόκκου Αλεξάνδρας και κας Βασιλάκη Κυριακής.
23. Λήψη Απόφασης επί αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της υπαλλήλου Λυρή Στεφανίας.
24. Δικαστικές Υποθέσεις.
25. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες – έργα έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
26. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
27. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

28. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

29. Έγκριση ανάθεσης για την μεταφορά των προϊόντων ΤΕΒΑ, Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.

30. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

31. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
32. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 1/7/2016-31/12/2016.
33. Έγκριση Δαπανών - Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
34. Έγκριση Δαπανών - Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
35. Έγκριση Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
36. Έγκριση Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
37. Έγκριση Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
38. Ορθή Επανάληψη αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής - Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις Δράσεων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

39. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

40. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

41. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos