Εγκρίθηκε ομόφωνα η ύδρευση του οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου

27 Φεβρουαρίου 2020 16:56

Με το αριθμ. πρωτ. 3579/12.11.2019 έγγραφό του ο Δήμος Αντιπάρου ζητά τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της ΕΥΔ ΠΝΑ του θέματος.


Αιτία σύναψης αυτής της Π.Σ. είναι ότι αφενός ο Δήμος Αντιπάρου (Κύριος του Έργου) δεν διαθέτει επάρκεια Τεχνικής και Οικονομικής Υπηρεσίας να αναλάβει ο ίδιος την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α’ Φάση)" αφετέρου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (Τεχνικές και Οικονομικές Υπηρεσίες, Αποφαινόμενα Όργανα, στελέχωση κ.λ.π.) για την υλοποίησή του.

Για τη σύναψη της Π.Σ. που ζητείται έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως ισχύει. Επίσης ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ)" άρθρο 44 "Τεχνική Επάρκεια Αναθετουσών Αρχών στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Μελετών", όπως ισχύει.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης η οποία προτείνεται να υλοποιηθεί με την εν λόγω Π.Σ. αφορά την "Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α’ Φάση)" και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του τμήματος του εν λόγω οικισμού του νησιού όπου έχει αναπτυχθεί σημαντική δόμηση.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται στο Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου να:

 εγκρίνει τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχετικό τεύχος της Π.Σ.,
 εγκρίνει την υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, και
 εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη για την υποβολή της σχετικής Πρότασης Χρηματοδότησης.

Επίσης με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθ. 6/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που αφορούσε σε παλαιότερο αίτημα του Δήμου Αντιπάρου με τον ίδιο τίτλο και αφορούσε στην ένταξή του στο Ε.Π. «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας» βάσει της προσκλήσεως με κωδικό ΝΑΙΓ63.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos