Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

16 Σεπτεμβρίου 2022 13:48

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση των σταδίων 3 και 4 της μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης Δημαρχείου Πάρου»

Θέμα 2ο Έγκριση της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου στη θέση Ζευλάκι Παροικιάς».

Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δύο οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 169598).

Θέμα 4ο Έγκριση της μελέτης «Μελέτης πυρασφάλειας κτιριακών εγκαταστάσεων Δημαρχείου Πάρου».

Θέμα 5ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων Δήμου Πάρου» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 169644) .

Θέμα 6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συνοδά τεχνικά έργα για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης (κατασκευή βάσεων αφαλάτωσης)».

Θέμα 7ο Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου στο Καμάρι Δήμου Πάρου».

Θέμα 8ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών για τον θρυμματισμό σύμμικτων φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών απορριμμάτων»000.

Θέμα 9ο Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην αγωγή του κ. Κων/νου Φιφλή κατά του Δήμου Πάρου.

Θέμα 10ο Έκδοση επαναληπτικής ανακοίνωσης (ΣΟΧ) προς πλήρωση θέσεων που έμειναν κενές από την ΣΟΧ 1/2022 (προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών).

Θέμα 11ο Αποδοχή ή μη ποσού για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών Νάουσας.

Θέμα 12ο Ορισμός μελών επιτροπής για τη μελέτη «Μέτρων αντιμετώπισης κατολισθήσεων παράκτιων πρανών και προστασίας από τη θαλάσσια διάβρωση στις ευρύτερες περιοχές του οικισμού Δρυού Δήμου Πάρου».

Θέμα 13ο Λήψη απόφασης για την έγκριση ετήσιων συνδρομών και επικαιροποίησης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις περίπτ. ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19.

Θέμα 14ο Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου για το Α΄ Εξάμηνο 2022.

Θέμα 15ο Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Πάρου έτους 2023.

Θέμα 16ο Έγκριση κάλυψης των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπων του Δήμου Πάρου στις τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού-εξωτερικού έτους 2022.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos