Τοποθέτηση των Φίλων της Πάρου σχετικά με την εγκατάσταση Α/Γ στην Πάρο: Ναι στην ενεργειακή μετάβαση και αειφόρο ανάπτυξη - Όχι στις μεγάλης κλίμακας ανεμογεννήτριες

02 Μαρτίου 2017 16:57

Οι Φίλοι της Πάρου (ΦτΠ), είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που σέβονται το περιβάλλον και εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας μας.


Ως εκ τούτου, εκφράζουν την υποστήριξή τους στην ενεργειακή μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς άνθρακα και εξοικονόμησης ενέργειας, που είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη μας όπως την ξέρουμε και η οποία σε πρώτη φάση απειλεί τους νησιωτικούς χώρους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.

Η Πάρος έγινε δημοφιλής τουριστικός προορισμός λόγω του φυσικού της περιβάλλοντος και ο τουρισμός αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος των κατοίκων. Τα υπάρχοντα σχέδια ανάπτυξης Α/Γ στην Πάρο, ο αριθμός τους, το μέγεθος τους, η χωροθέτησή τους, προσβάλουν βάναυσα το Παριανό τοπίο. Κατά συνέπεια θα ήταν άκρως επικίνδυνο να αφήσουμε αυτή τη κληρονομιά μας να καταστρατηγηθεί από επιχειρηματικά συμφέροντα, χωρίς να έχουν γίνει εις βάθος μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και κυρίως να έχουν συζητηθεί με τον πληθυσμό και των θεσμικών εκπροσώπων του. Πράγματι τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προβλέπουν δημόσια πληροφόρηση και διαβούλευση για τέτοιο είδος έργου. Τέτοια πληροφόρηση και διαβούλευση δεν έγινε ποτέ απ' ότι ξέρουμε. Για αυτό μας φαίνεται αδιανόητο να εκτελεστεί το σχέδιο εγκατάστασης Α/Γ τόσο μεγάλης κλίμακας στην Πάρο χωρίς να λάβουν υπόψη τη θέση της τοπικής κοινωνίας, και χωρίς να υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (χάραξη δρόμων, κτλ.)

Οι ΦτΠ συμπαραστέκονται στις ενέργειες της επιτροπής για τις Α/Γ του Δήμου και της κοινωνίας σχετικά με το σχεδίου εγκατάστασης Α/Γ χωρίς να προϋπάρξουν περαιτέρω πληροφόρηση και δημόσιες διαβουλεύσεις.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει ένας σωστός και ευρύτερος σχεδιασμός για μία αειφόρο Πάρο που θα καλύπτει μεταξύ άλλων τόσο την παραγωγή ενέργειας (από διάφορες κατάλληλες μορφές ΑΠΕ, όσο και την κατανάλωση (ενεργειακή απόδοση κτιρίων, «πράσινα ξενοδοχεία» κλπ.). Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να έχει μια κοινωνική διάσταση, αφού οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι συμβατές με επιχειρηματικά μοντέλα όπου οι πολίτες κατέχουν και συμμετέχουν από κοινού σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενεργειακής απόδοσης.

Προτείνουμε ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να ξεκινήσουν άμεσα μία εκστρατεία πληροφόρησης, ταυτόχρονα με μία διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και να εφοδιαστούν με μέσα ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης ώστε να αναπτύξουν το δικό τους όραμα και προτάσεις επί του θέματος και που θα ανταποκρίνονται στην κλίμακα και στις οικονομικές δραστηριότητες του νησιού.

Γιώργος Βλαντάς                           Τάσος Ζαχαράς
Πρόεδρος ΦτΠ Γ                      ενικός Γραμματέας ΦτΠ

Position des Amis de Paros sur l'installation d'un parc d'éolienne à Paros: Oui à la transition énergétique et au développement durable - Non aux éoliennes de grande échelle
Les Amis de Paros sont en faveur des sources d'énergies alternatives renouvelables, respectueuses de l'environnement et qui favorisent l'indépendance énergétique du pays. Ils expriment donc leur soutien à la transition énergétique vers une économie décarbonisée et d'économie d'énergie, seul moyen de contrer le changement climatique qui met en danger l'existence de la vie à notre planète comme nous la connaissons et qui, dans une première phase, rend les territoires insulaires spécialement vulnérables.

Paros, est devenue une destination touristique populaire en raison de son environnement naturel et le tourisme constitue la principale source de revenu de ses habitants. Le projet existant d'implantation des éoliennes à Paros, leurs emplacements, leur nombre et leur dimension prévues, constituent une altération significative du paysage de l'île. Par conséquent, il serait extrêmement dangereux de laisser cet héritage naturel être maltraité, par des intérêts entrepreneuriaux, sans que des évaluations d'impact environnemental en profondeur aient été réalisées et, surtout, débattus avec la population et ses représentants institutionnels. En effet, les normes européennes prévoient une information et une consultation publique préalables pour ce type de projet. Cette présentation et cette consultation n'ont pas à notre connaissance été réalisées. C'est pourquoi, il nous paraît inconcevable de mettre en œuvre un plan d'installation d'éoliennes de telle grandeur à Paros sans tenir compte de la position de la population et sans envisager des mesures compensatoires ou protectrices de l'environnement.

Les Amis de Paros soutiennent les actions du comité municipal et de sa population pour s'opposer à l'installation d'éoliennes supplémentaires sans plus ample information et consultation publique préalables.
Nous croyons qu'il faut mettre en place un projet plus adapté et plus ample pour une "Paros durable", qui couvrira, entre autres, aussi bien la production d'énergie (de diverses sources d'énergies alternatives renouvelables) que la consommation (efficacité énergétique des bâtiments, "hôtels verts", etc.). Nous souhaitons rappeler que la transition énergétique peut avoir une dimension sociale puisque les sources d'énergies renouvelables sont compatibles avec des modèles d'entreprises où les citoyens possèdent et participent conjointement à des projets d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique.

Nous proposons également que la municipalité, en partenariat avec les organisations de la société civile, entament aussitôt une campagne d'information en même temps qu'une procédure de consultation publique et se dotent des moyens d'expertise indépendants pour développer leur propre vision et des propositions en la matière et qui correspondent à l'échelle et aux activités économiques de l'île.

Georges Vlandas                                  Tassos Zacharas
Président des                                   AdP Secrétaire générale des AdP

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos