Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό Προέδρου του Κ.Υ Πάρου - Αντιπάρου

11 Οκτωβρίου 2019 13:17

Ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου


Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και ειδικοτερα του άρθρου 16 «Διοικούσα Επιτροπή ΤΟΠΦΥ» (ΦΕΚ 115 τ. Α΄)
β. Του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 33 «Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» (ΦΕΚ 21 τ. Α΄), όπως ισχύει.
γ. Του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 τ. Α΄), όπως ισχύει.
ε. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50 τ. Α΄), όπως ισχύει.
στ. Του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 τ. Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 13, 14 και 15 όπως ισχύουν.
2.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.44965/11-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΙΔ465ΦΥΟ-Λ1Γ) Υπουργική Απόφαση περί Καθορισμού Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για τον ορισμό των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών και των αναπληρωτών αυτών, των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς του όπως αυτοί έχουν καθοριστεί, με την ανωτέρω (2) σχετική ως εξής:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos