Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου

21 Ιανουαρίου 2021 19:19

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και


4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα1ο: Συγκρότηση επιτροπών του έτους 2021, για τη διενέργεια και αξιολόγηση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

Θέμα2ο: Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής του έτους 2021, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 (παρ. 11β και 11δ) του Ν. 4412/2016.

Θέμα3ο: Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 221, παραγρ. 11α , του νόμου 4412/2016).

Θέμα4ο: Ορισμός υπαλλήλων για το έτος 2021 για την εφαρμογή και χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – Εκχώρηση ψηφιακής υπογραφής.

Θέμα5ο: Εξουσιοδότηση για το έτος 2021 κ. Προέδρου από το ΔΣ ΔΕΥΑΠ για την εκτέλεση προμηθειών και παροχής υπηρεσιών κάτω των 20.000€.

Θέμα6ο: Ορισμός Νομικού Συμβούλου για παροχή υπηρεσιών για το έτος 2021.

Θέμα7ο: Απόφαση για λύση μισθώματος αποθήκης.

Θέμα8ο: Έγκριση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για Τεχνικά ‘Έργα, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν,4412/2016.

Θέμα9ο: Αίτηση υπαλλήλου για παράταση άδειας άνευ αποδοχών.

Θέμα10ο: Αίτηση υπαλλήλου για παραίτηση.

Θέμα11ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτες αντλιοστασίων και δικτύων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων προς το ΒΙΟ.ΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ για την αποχέτευση των περιοχών ΚΑΛΑΜΙ και ΚΡΩΤΗΡΙ».

Θέμα12ο: Έγκριση πρακτικών για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ».

Θέμα13ο: Έγκριση προμήθειας δύο καρτών SIM κινητής τηλεφωνίας.

Θέμα14ο: Έγκριση εκποίησης παλαιού εξοπλισμού.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos