Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου

19 Φεβρουαρίου 2021 14:16

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε


σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 23/2/2021 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214 α) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας εξαιτίας του Covid - 19

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση δωρεάς παραχώρησης της προμήθειας και εγκατάστασης συγκροτήματος παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης

ΘΕΜΑ 3ο:   Συγκρότηση για το έτος 2021 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και pροσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχήςγενικών  υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν.4412/16 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση για το έτος 2021 των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση για το έτος 2021 των επιτροπών παραλαβής για τις δημόσιες  συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016  ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Yπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση ορισμού επιτροπών παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση καθορισμού εξόδων παράσταση Προέδρου – Αντιπροέδρου  οικονομικού έτους 2021.

                                                                                                         Ο Πρόεδρος του

                                                                                                   Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

                                                                                                               Πάρου – Αντιπάρου

                                                                                                       Καραχάλιος Σταύρος                                        

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos