Πάρος: Μόλις εγκρίθηκε πολύ σημαντικό έργο! – Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα του νησιού

12 Οκτωβρίου 2021 18:20

Ένα πολύ σπουδαίο έργο πνοής με άμεσες και μακροπρόθεσμες ωφέλειες το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε Λεύκες, Κώστο και όχι μόνο, ενώ παράλληλα θα προστατεύσει τον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού ειδικά της περιοχής του Αστέρα που διατηρεί τα σημαντικότερα αποθέματα νερού της Πάρου, εγκρίθηκε να κατασκευαστεί.

Με την ολοκλήρωσή του, θα λυθεί οριστικά το χρόνιο πρόβλημα της απόρριψης των ανεπεξέργαστων λυμάτων των δύο οικισμών σε χείμαρρους και ρέματα μαζί με τα όμβρια ύδατα.

Το έργο διακρίνεται σε δύο υποέργα που συνδέονται μεταξύ τους. Το πρώτο υποέργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων των οικισμών των Λευκών και του Κώστου και το δεύτερο την επέκταση της δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Μάρπησσας, δηλαδή του Βιολογικού Καθαρισμού Μάρπησσας.

Το αρχικό υποέργο προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ αφορά στην κατασκευή ενός σύνθετου δικτύου αγωγών αποχέτευσης συνολικού μήκους περίπου 15.000 μέτρων. Χωρίζεται σε 4 διακριτά τμήματα.

Το ένα αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό των Λευκών, το δεύτερο στο δίκτυο μεταφοράς από Λεύκες προς Χοιρόλακκα, το τρίτο στο δίκτυο μεταφοράς από την άκρη του οικισμού του Κώστου προς Χοιρόλακκα και το τέταρτο στο κοινό βαρυτικό δίκτυο μεταφοράς από Χοιρόλακκα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μάρπησσας.

Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC και ΗDPE τελευταίας γενιάς. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά στο δίκτυο αποχέτευσης της Πάρου θα εγκατασταθούν προκατασκευασμένα αντλιοστάσια τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως στεγανά, τα οποία θα εκμηδενίζουν τις οχλήσεις προς τους περίοικους ενώ παράλληλα θα διευκολύνουν τη συντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΠ. Το πρώτο υποέργο θα συνδέσει τα τοπικά δίκτυα των οικισμών των Λευκών και του Κώστου με την ΕΕΛ της Μάρπησσας. Ιδιαίτερα στο δίκτυο των Λευκών το οποίο είναι παντορροϊκό θα γίνει επιπλέον διαχωρισμός όμβριων και οικιακών λυμάτων.

Υποέργο 1

Περιλαμβάνει:

 • Το εσωτερικό δίκτυο συλλογής του οικισμού Λευκών που απαρτίζεται από πέντε συλλεκτήριους αγωγούς, όπου συμβάλουν οι δευτερεύοντες αγωγοί του εσωτερικού δικτύου. Τα λύματα που θα συλλέγονται από τους αγωγούς του δικτύου θα καταλήγουν σε τρία διαφορετικά τμήματα του οικισμού, σε δύο εσωτερικά αντλιοστάσια και στο φρεάτιο εκκίνησης του αγωγού μεταφοράς Λ1-66.Η μεταφορά τους στην Ε.Ε.Λ. γίνεται με αγωγό Λ1 βαρύτητας σε όλο το μήκος του.
 • Το αντλιοστάσιο μεταφοράς Α/ΣΚ1και τον αγωγό Κ ο οποίος δεν είναι σε όλο το μήκος του καταθλιπτικός, αλλά κατά τμήματα είναι βαρυτικός. Οι αγωγοί Κ και Λ1 καταλήγουν σε φρεάτιο συμβολής από εκεί με αγωγό βαρύτητας Μ στο υφιστάμενο φρεάτιο σύνδεσης των αγωγών μεταφοράς από τους οικισμούς Μάρμαρα και Πρόδρομο.

Το δεύτερο υποέργο που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας και στον εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μάρπησσας, είναι προϋπολογισμού 3.220.000 ευρώ και έχει σκοπό την εξυπηρέτηση της μεγάλης αύξησης της παροχής τα τελευταία χρόνια, καθώς και τον πλήρη εκσυγχρονισμό της παλαιάς μονάδας.

Πρόκειται να κατασκευαστεί στην ουσία μια νέα γραμμή επεξεργασίας των λυμάτων ώστε να διπλασιαστεί η δυναμικότητα από 5.000 ισοδύναμους κατοίκους σε 10.000 ενώ ταυτόχρονα να υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των λυμάτων νέων περιοχών όπως οι Λεύκες και ο Κώστος. Θα υπάρξει πλήρης εκσυγχρονισμός του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θα εγκατασταθούν σύγχρονα μηχανήματα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, αυτοματισμός και τηλεέλεγχος τελευταίας τεχνολογίας καθώς και διάταξη αφυδάτωσης της λάσπης.

leykes ypergo1

Υποέργο 2

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 2 αποτελείται από τη μελέτη και την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων ή τμημάτων νέων εγκαταστάσεων τα οποία θα πρέπει να κατασκευασθούν στην Υφιστάμενη Εγκατάσταση προκειμένου αυτή να λειτουργεί και να έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ΑΕΠΟ με αρ.πρωτ. 16835/27-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΥΜΟΠ1Ι-Υ2Φ), όπως εκροές, νέου συστήματος επεξεργασίας των λυμάτων κλπ. Στα πλαίσια των σχετικών απαιτήσεων συντάχθηκε προμελέτη από τη μελετητική εταιρεία ΝΑΜΑ Α.Ε. η οποία εγκρίθηκε με την αρ.90/2020 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Πάρου.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μάρπησσας περιλαμβάνει:

α. Τα υφιστάμενα έργα που λειτουργούν από το έτος 1997 με δυνατότητα εξυπηρέτησης 5.000 κατοίκων.

β. Τα έργα επέκτασης, δυναμικότητας 5.000 επιπλέον κατοίκων περίπου, συνολικής παροχής σχεδιασμού 3.042 m3/d που συνοπτικά περιλαμβάνουν:

 • Σύστημα προεπεξεργασίας (εσχάρωση – εξάμμωση - λιποσυλλογή) για το σύνολο της παροχής
 • Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων
 • Μέτρηση παροχής
 • Χημική απομάκρυνσηφωσφόρου
 • Δεξαμενές αερισμού – απονιτροποίησης για τα έργα επέκτασης
 • Δεξαμενή καθίζησης και αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος για τα έργα επέκτασης
 • Μηχανική πάχυνση – αφυδάτωση ιλύος για το σύνολο της παραγόμενης ιλύος
 • Προσθήκη φυσητήρων για την υφιστάμενη και τη νέα γραμμή στο υφιστάμενο κτίριο φυσητήρων, με προέκτασή του
 • Η/Μ εξοπλισμός για τη χλωρίωση και αποχλωρίωση του συνόλου της παροχής
 • Μετα-αερισμός στο φρεάτιο άντλησης των επεξεργασμένων κάταντι της δεξαμενής χλωρίωσης. με διαχυτήρες και μετρητή DO
 • Σύστημα απόσμησης στο ασιο ανύψωσης, στις μονάδες προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, προεπεξεργασίας λυμάτων και αφυδάτωσης ιλύος
 • Φίλτρανση και απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία για μέρος της επεξεργασμένης παροχής προς άρδευση του παρακείμενου λόφου του Αγίου Αντωνίου
 • Έργα διάθεσης στη θάλασσα, που περιλαμβάνουν χερσαίο τμήμα αγωγού διάθεσης με φρεάτια, φρεάτιο φόρτισης και υποθαλάσσιο αγωγό με διαχυτήρα
 • Κτίριο υποσταθμού
 • Συμπλήρωση των δικτύων σωληνώσεων, στραγγιδίων βιομηχανικού νερού, ύδρευσης
 • Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοματισμού για το σύνολο της εγκατάστασης
 • Συμπλήρωση βοηθητικού και εργαστηριακού εξοπλισμού
 • Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και οδοποιίας (τοίχος αντιστήριξης και τάφρος στη βόρεια πλευρά του γηπέδου, ασφαλτόστρωση οδού από το ασιο ανύψωσης στην ΕΕΛ)

ypoergo2

Επίσης παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στις Λεύκες, προγραμματίζεται η αντικατάσταση σημαντικού τμήματος του δικτύου ύδρευσης του οικισμού που είναι παλαιό, παρουσιάζει βλάβες και διαρροές και ήταν κατασκευασμένο από αμίαντο.
H ανάθεση των έργων πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα μέχρι το τέλος του έτους και η κατασκευή θα ξεκινήσει σύντομα.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos