Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Πάρου

21 Μαρτίου 2014 13:42

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 26η

Μαρτίου 2014  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2014 (Π.Δ.113/2010 και αρ.72 ν.3852/2010).

Θέμα 2ο  Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2014 (με αρ.40917/09-11-2012 εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών και αρ.5 ν.4089/26-10-2012).

Θέμα 3ο Επανεξέταση της με αρ.48/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης ακινήτου στη θέση Βηθλεέμ Λευκών Δ- Πάρου, προς χρήση στάθμευσης οχημάτων, βάσει της με αρ.πρωτ.:3002/13-03-2014 αίτησης του εκμισθωτή.

Θέμα 4ο  Καθορισμός όρων δημόσιου μειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης ακινήτων.

Θέμα 5ο Εξέταση της με αρ.πρωτ.:2478/28-02-2014 ένστασης της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προς την Οικονομική Επιτροπή κατά του με αρ.πρωτ.: 1494/13-02-2014 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ-Πάρου που αφορά στο έργο : Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Καντηνελιές – Σαρακήνικο στη Νάουσα Πάρου.

Θέμα 6ο Εξέταση της με αρ.πρωτ.: 2891/11-03-2014 αίτησης της εταιρείας «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προς την Οικονομική Επιτροπή Δ- Πάρου που αφορά στο έργο :

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Καντηνελιές – Σαρακήνικο στη Νάουσα Πάρου.

Θέμα 7ο Παραχώρηση απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου για το έτος 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos