Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

09 Μαρτίου 2015 16:26

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β' 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 13η Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2015.

Θέμα 2ο: Διαπιστωτική πράξη κατάταξης για νεοεισερχόμενους υπαλλήλους της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 4ο: Ανανέωσης συνδρομής με την εταιρεία «Δήμος ΝΕΤ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ».

Θέμα 5ο: Ανανέωση Σύμβασης με την εταιρεία «DATA COMMUNICATION».

Θέμα 6ο: Ανανέωση Σύμβασης με την εταιρεία «Singular».

Θέμα 7ο: Πρόταση για τον ορισμό Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών από την Ελεγκτική Εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2015 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 8ο: Δέσμευση ποσών των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του Προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2015.

Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης που αφορά στην υπ' αριθ. 387/2015 Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.

Θέμα 10ο: Έγκριση δαπανών αθλητικών εκδηλώσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos