Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

19 Μαρτίου 2015 17:53

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 23/3/2015 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Πάρου προκειμένου να πιστοποιηθούν σε εφαρμογή της υπ' αρ. 18239/5-5-14 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή προστίμου παράνομης στάθμευσης από βεβαιωτικό κατάλογο.

ΘΕΜΑ 3ο: Α)Σύσταση επιτροπής ελέγχου ζώων, κανονισμός λειτουργίας βοσκοτόπων και έλεγχος αυθαίρετης βόσκησης.
Β)Συγκρότηση επιτροπής ανεπιτήρητων ζώων.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην επιτροπή ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΘΕΜΑ 5ο: Σηματοδότηση πεζόδρομου (δρόμος εισόδου δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς).

ΘΕΜΑ 6ο: Άδεια αντικατάστασης πέργκολας έμπροσθεν του καταστήματος «Captain Norton».

ΘΕΜΑ 7ο: Άδεια διαμόρφωσης χώρου έξω από το κατάστημα του κ. Αλιπράντη Στέλιου στον περιφερειακό δρόμο Παροικίας Πάρου.

ΘΕΜΑ 8ο: Αίτηση επέκτασης της παραχώρησης κτιρίου πρώην Κοινότητας Πάρου στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου & Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 9ο: Άδεια τομής αγροτικού δρόμου για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2015.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής μελών του κλιμακίου της ΕΠΑΨΥ Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στο δίκτυο αειφόρων νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ).

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ' αριθμό 16/2015 απόφασης του ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ.

ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή δωρεάς πολιτών.

ΘΕΜΑ 16ο: Αίτηση κ. Αικατερίνης Θεοχαρίδου για κοπή δένδρου (Λεύκες).

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης εργασιών έργου: «Αντικατάσταση πλακόστρωτων στη Δ.Κ. Πάρου: 1. Από το 1ο Δημοτικό Σχολείο έως οικία Μ. Μαυρογένους και 2. Από Κων/νο Χερουβείμ προς κατάστημα ΙΔΕΑ».

ΘΕΜΑ 18ο: Τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου (Κ-16) και ρυθμιστικών πινακίδων (Ρ-32) στη δημοτική οδό που οδηγεί από τον περιφερειακό δρόμο στην περιοχή Νέο Πηγάδι του παραδοσιακού οικισμού της Δ.Κ. Πάρου.

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ' αριθμό 13/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Κ. Πάρου με θέμα: Ενοποίηση θέσεων στάσιμου εμπορίου και τροποποίηση ως προς τη θέση της χορηγηθείσας άδειας στον κ. Επιτροπάκη Γεώργιο.

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη συμπληρωματικής απόφασης διόρθωσης υποβληθέντος προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΣΥΔΙΣΑΠΑ, βάσει του αριθμ.13974/2-3-2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων & δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 22ο: Αντικατάσταση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ''Χωριουδάκι – Λάκκοι" (Μαράθι) στη Δ.Κ. Παροικίας Πάρου».

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Σαραντινός Χριστόδουλος – Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos