Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2016)», προϋπολογισμού 45.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

28 Απριλίου 2016 12:39

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει δημοπρασία στα πλαίσια Πρόχειρου Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3669/2008, κατά την ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου


«Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2016)», προϋπολογισμού 45.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Η δημοπρασία θα γίνει την 24 / 05 / 2016 & ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00, ΣΥΡΟΣ..

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπειροτεχνών της Περιφερειακής Ενότητας του Νομού Κυκλάδων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ) για ποσό άνω των 35.315,93 €.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους1, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
1 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ).

3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία καθορίζεται το ποσό των 731,71 ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου (χωρίς ΦΠΑ). Η εγγύηση παρέχεται με εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) και του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) και θα απευθύνονται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνον αν έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή από τις .........../.../2016.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 567, κωδ. 2015ΕΠ56700000) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ, τηλέφωνο: 2281362706, τηλεομοιοτυπία: 2281084124, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου
Για την ακρίβεια
Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos