Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

31 Οκτωβρίου 2016 14:25

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 4-11-2016 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου οικον. έτους 2017.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου οικον. έτους 2017.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, δαπανών Γ΄ τριμήνου οικον. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 6ο: Aναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2017.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την απαλλοτρίωση έκτασης στη θέση «Καμινάκια» Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας συνολικής έκτασης 23.750 τετρ. μέτρων για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και την επέκταση του ΒΙΟΚΑ και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης

ΘΕΜΑ 8ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης Δικτύου Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 στη θέση «Κακάπετρα» της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου. [μετά από αίτηση του κ. Στέλλα Μιχαήλ].

ΘΕΜΑ 9ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης Δικτύου Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 στη θέση «Πίσω Λειβάδι» εντός του οικισμού Πίσω Λειβαδιού της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας του Δήμου Πάρου. [μετά από αίτηση της κ. Φραντζή Βαρβάρας].

ΘΕΜΑ 10ο: Αντικατάσταση μέλους στις Επιτροπές: Α΄. Ελέγχου ζώων, κανονισμός λειτουργίας βοσκοτόπων και έλεγχος αυθαίρετης βόσκησης. Β΄. Ανεπιτήρητων ζώων. [71/2015 απόφαση Δ.Σ. Πάρου].

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Παιδικός Σταθμός Παροικιάς»

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Παιδικός Σταθμός Μαρμάρων»

ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή τέλους και προστίμου βεβαιωμένων ακαθάριστων εσόδων έτους 2012 [παρ 1δ και 2 του άρθρου 174 Ν. 3463/2006].

ΘΕΜΑ 14ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών [παρ. 1 άρθρο 26 του ΝΔ 318/69].

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στη Ρόδο για συνεδρίαση ΠΕΔ από 11-11-16 έως 14-11-16.

ΘΕΜΑ 16ο: Αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο χρήσης 2016 Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 17ο: Διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τον Γλέζο Νικ. στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης. 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου τακτοποιητικού και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών [ΑΠΕ] του έργου: «Συντηρήσεις Σχολείων 2016»

 

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Σαραντινός Χριστόδουλος – Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos