Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

21 Σεπτεμβρίου 2017 13:40

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2018.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση περί ειδικού χωρικού σχεδιασμού περιοχής ιδιοκτησίας ΕΚΤΕΡ ΑΕ στη Δ/Κ Νάουσας.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 3ο: Επανυποβολή ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί ιδιοκτησίας Μαργαρίτας Πατέλη κ.λ.π. στη Δ/Κ Νάουσας.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 4ο: Επανεξέταση της υπ’ αριθμό 205/2015 απόφαση του ΔΣ λόγω νέων δεδομένων.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτημάτων για την παράταση ή μη της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων για την αξιοποίηση του δημοτικού κτιρίου, πρώην Κοινοτικού ξενώνα, που βρίσκεται στη θέση «Πιπέρι» της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 6ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού στη θέση «Κάμπος» της Δ.Κ. Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Παροικίας Πάρου με χρήση φορητών συσκευών» στη πρόσκληση με κωδικό ΝΑΙΓ51, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου στον άξονα προτεραιότητας 1, στην επενδυτική δραστηριότητα 2γ – Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών που εκτελέστηκαν το διάστημα 19 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2017 στα κοιμητήρια του Δήμου Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για:
1. την απόσυρση της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δήμου Πάρου» της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
2. την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση και την πρόθεση υλοποίησης.
3. τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων για την πράξη με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤ Πάρου».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή τέλους και προστίμου βεβαιωμένων τελών επί ακαθάριστων εσόδων ετών 2006-2008-2009-2010-2011-2013 (παρ 1δ και 2 του άρθρου 174 Ν.3463/2006).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 11ο: Προκήρυξη νέας δημόσιας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην Αγορά Παροικίας της Δ.Κ. Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πραγματοποίησης και διάθεση πίστωσης δαπάνης έτους 2017.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή παραίτησης και αντικατάστασης μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 279/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πάρου κ. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός εκπροσώπων στη διεθνή έκθεση τουρισμού MITE – ATHENS από 19 έως 22 Οκτωβρίου 2017.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση φιλοξενίας δημοσιογράφων για την προβολή του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ωρολογίου προγράμματος αθλητικών χώρων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων του Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δράσης με τίτλο «Ομιλία για την διακοπή καπνίσματος» και κάλυψη εξόδων μετακίνησης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

ΘΕΜΑ 19ο: Αντικατάσταση μελών στα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. και στις Επιτροπές Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση οδού πρόσβασης Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς Ν. Πάρου»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Ανταλλακτικά Κάδων Απορριμμάτων».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) (ΑΠΕ) του έργου: «Κατασκευή Τεχνικού Έργου απορροής Ομβρίων Υδάτων στο Πίσω Λιβάδι».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντηρήσεις Αθλοπαιδιών».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Τοπική Κοινότητας Λευκών για εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου ADSL.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos