Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

15 Δεκεμβρίου 2017 16:19

Καλείσθε την 19η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Εντεκάτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 Δήμου Πάρου

Θέμα 2ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017 .

Θέμα 3ο Έγκριση πραγματοποίησης πολυετών δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017 .

Θέμα 4ο Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή συνοδών έργων για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικίας Πάρου

Θέμα 5ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο : «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον Περιφερειακό Λευκών» .

Θέμα 6οΚαθορισμός όρων για την προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού»

Θέμα 7οΚαθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

Θέμα 8ο ΄Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2017 στον Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου με διακριτικό τίτλο «AL ME DA XYL- Δασοτεχνικά και έργα πρασίνου» για την εργασία :ʺ Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου ʺ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos