Εγκρίθηκαν οι μελέτες για την μονάδα κομποστοποίησης και την επέκταση του ΧΥΤΑ στην Πάρο.

25 Ιανουαρίου 2018 13:33

Με την υπ'αρ. ΑΔΑ:6ΚΒΤ465ΧΙ8-49Θ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης εντάχθηκε η πράξη «Μελέτες ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5010735 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 245.756,12 € . Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου Πάρου. Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Πάρου και φορέας λειτουργίας και κύριος του έργου είναι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ.

Στην ανωτέρω πράξη περιλαμβάνονται 2 υποέργα, ήτοι οι Μελέτες Ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου και οι Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου.

Ο ΧΥΤΑ Πάρου Αντιπάρου ξεκίνησε την λειτουργία του στις 10-07-2008. Έκτοτε δέχεται τα απορρίμματα της Διαχειριστικής Ενότητας που περιλαμβάνει τους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου.

Το γήπεδο εγκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. έχει έκταση 105,4 στρέμματα. Από το χώρο αυτό 21,068 περίπου στρέμματα έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιούνται για την απόθεση των απορριμμάτων (κυψέλη της Α' φάσης λειτουργίας, χωρητικότητας 232.914m3.)

Είναι επιτακτική η ανάγκη της επέκτασής του καθώς η χωρητικότητα του υφιστάμενου ΧΥΤ αναμένεται να εξαντληθεί τους πρώτους μήνες του 2020. Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς, προκύπτει ότι έως τώρα έχουν εναποτεθεί περί τα 180.247,49 m3 αποβλήτων, ενώ η υπολειπόμενη χωρητικότητα υπολογίζεται σε είναι περίπου 52.666,51m3.

Η χωρητικότητα του απορριμματικού ανάγλυφου της Β΄ φάσης φθάνει τα 230.191 m3. Έτσι με την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης λειτουργίας η συνολική χωρητικότητα του ΧΥΤΑ (Α και Β φάση) θα ανέρχεται σε 463.105 m3. Με τις δύο αυτές λεκάνες απόθεσης, εξασφαλίζεται η λειτουργία του ΧΥΤΑ για 25 έτη.

Στα πλαίσια των σύγχρονων τεχνικών για τη βέλτιστη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, εντάσσεται και η βιολογική επεξεργασία (κομποστοποίηση) του οργανικού κλάσματος αυτών ήτοι βιοαπόβλητα, πράσινα απόβλητα κήπων και πάρκων, κλπ. που εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί το σύνολο του δήμου.

Σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που μπορεί να επιφέρει μια σειρά από περιβαλλοντικά, οικονομικά & κοινωνικά οφέλη και να συμβάλει σημαντικά στην απομάκρυνση του υφιστάμενου συστήματος από τις συνήθεις πρακτικές όπως η απευθείας διάθεση στους χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς να έχει προηγηθεί προεπεξεργασία.

Με τη μείωση του όγκου των προς διάθεση στο ΧΥΤΑ αποβλήτων συμβάλλουμε στη ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων από την υγειονομική ταφή οργανικών αποβλήτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη εθνικών στόχων σχετικά με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών και μεταποιημένων προϊόντων.

Η βασική χρήση του κομπόστ καλής ποιότητας είναι ως καλλιεργητικό μέσο. Τα καλλιεργητικά μέσα περιλαμβάνουν υλικά, όπου αναπτύσσονται τα φυτά. Περίπου το 60% των καλλιεργητικών μέσων χρησιμοποιούνται στην ερασιτεχνική κηπευτική (φυτόχωμα) και το υπόλοιπο σε επαγγελματικές εφαρμογές (θερμοκήπια, καλλιέργειες κλπ.).

Επιπλέον με τη διαχείριση των χωριστά προδιαλεγμένων του Δήμου Πάρου και της βιολογικής επεξεργασίας θα είναι δυνατή η παραγωγή χρήσιμου προϊόντος (κομπόστ) και η ασφαλή τελική διάθεσή του ή πώληση εκτός των εγκαταστάσεων του έργου. Τέλος, η υλοποίηση του παρόντος έργου θα συμβάλει άμεσα στην αύξηση της απασχόλησης με τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργεί.

Ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος σχολίασε για την εξέλιξη αυτή " Σχεδιάζουμε το μέλλον, προστατεύοντας το περιβάλλον. Σήμερα βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά για την υλοποίηση δύο κρίσιμων έργων για το νησί μας".

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos