Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

11 Οκτωβρίου 2018 14:47

Καλείσθε την 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Εξουσιοδότηση για την κατάθεση προτάσεων και την εκδίκαση υποθέσεων του Δήμου Πάρου καθώς και για την άσκηση αγωγών.

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγών κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Πάρου περί επιβολής προστίμων.

Θέμα 3ο Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου

Θέμα 5ο Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6 ο Έγκριση πρακτικού της δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κακάπετρα-Αμμουδάρες» της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου

Θέμα 7ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου»

Θέμα 8ο Έγκριση του από 02-10-2018 Πρακτικού Νο ΙΙΙ (αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με

τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (ΟΜΑΔΑ Α΄)», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 52354)

Θέμα 9ο Έγκριση του από 02-10-2018 Πρακτικού Νο ΙΙΙ (αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (ΟΜΑΔΑ Γ΄)», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 52356)

Θέμα 10ο Έγκριση μελέτης ,προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου»

Θέμα11οΈγκριση του από 09-10-2018 Πρακτικού Νο 1(αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής οικονομικής και τεχνικής προσφοράς) για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων Πάρου»

Θέμα 12ο Έγκριση του από 11-10-2018 Πρακτικού Νο 2 ( αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 13ο Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου«Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου»

Θέμα 14ο Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου«Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου»

Θέμα 15ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Σεπτεμβρίου 2018 στον «Τσούπρο Δαϋίδ-Χαρίλαο του Νικολάου» για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos