Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Πάρου

06 Δεκεμβρίου 2019 15:20

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει


την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα1ο:Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου επί δικαστικής απόφασης.
Θέμα2ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2020.
Θέμα3ο: Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π. οικονομικού έτους 2020.
Θέμα4ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του Δήμου Πάρου».
Θέμα5ο: Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του Δήμου Πάρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας 14 του Ταμείου Συνοχής.
Θέμα6ο: Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Επέκταση δυναμικότητας ΕΕΛ Νάουσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας 14 του Ταμείου Συνοχής.
Θέμα7ο: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και 24ωρη λειτουργία υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου-Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού.
Θέμα8ο: Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υδροφόρου οχήματος».
Θέμα9ο: Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου με σκοπό την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων».
Θέμα10ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Θέμα11ο: Ορισμός στατιστικού ανταποκριτή στον κόμβο διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Θέμα12ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης το 2020.
Θέμα13ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με το Δήμο Πάρου.
Θέμα14ο: Αίτηση παραίτησης εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Θέμα15ο: Αίτηση εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.
Θέμα16ο: Αίτηση εργαζομένου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.
Θέμα17ο: Ορισμός μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση.
Θέμα18ο: Ανανέωση μίσθωσης χώρου γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Σιφναίου Νικολάου.
Θέμα19ο:Ανανέωση μίσθωσης χώρου γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Αλιπράντη Γεωργίου.
Θέμα20ο: Ανανέωση μίσθωσης χώρου γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Ρούσσου Πέτρου και Παναγιώτη.
Θέμα21ο: Παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας σε φορείς του νησιού.
Θέμα22ο: Εξέταση αίτησης κ. Τριπολιτσιώτη Μαρίας.
Θέμα23ο: Αιτήσεις καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos