Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

23 Μαρτίου 2020 15:40

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007 και του άρθρου 10 παρ. 1 του ΦΕΚ Α΄ 55/2020, σας προσκαλούμε


σε δημόσια συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 27η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πινάκων αξιολόγησης της ΣΟΧ1/2020 Ανακοίνωσης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. που αφορά στην πρόσληψη 4 ατόμων προσωπικού ΙΔΟΧ με δυνατότητα ανανέωσης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»
Θέμα 2ο: Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2020.
Θέμα 3ο: Ανανέωση σύμβασης συντήρησης λογισμικού μισθοδοσίας με την εταιρεία DATA Communication.
Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Δημήτριος Αντιπαριώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos