Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

27 Μαρτίου 2020 17:07

Καλείσθε την 01η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020-Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 31-12-2019.

Θέμα 2ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού λοιπών υπηρεσιών έτους 2020 στο Δήμου Πάρου

Θέμα 3ο Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης του ΝΠΔΔ του Δήμου Πάρου της Κοινωνικής Προστασίας ,Πρόνοιας και Αλληλεγγύης(ΚΠΠΑ).
Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπών παραλαβής έργων.

Θέμα 5ο Έγκριση πρακτικού ΝοΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού»,
Θέμα 6ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 4224/18-03-2020 πρακτικού Νο ΙΙ (Αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 82166).

Θέμα 7ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας»

Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών».

Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικού Νο Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου».

Θέμα 10ο Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Φόρτωση και μεταφορά μπαζών – φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου».

Θέμα 11ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ Α΄53/11-03-2020)που αφορά την :

«Παροχή υπηρεσιών για την επίστρωση και τον καθαρισμό παραλιών με μηχανικά μέσα για το έτος 2020».

Θέμα 12ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ Α΄53/11-03-2020)που αφορά την : «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση στρωμάτων του Δήμου Πάρου για το έτος 2020.

Θέμα 13ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ Α΄53/11-03-2020)που αφορά την : «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό-αποψίλωση ρείθρων και χανδ 1Ζακίων οδικού δικτύου Δήμου Πάρου για το έτος 2020».

Θέμα 14ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ Α΄53/11-03-2020)που αφορά την : «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δασών –αλσυλλίων Δήμου Πάρου για το έτος 2020».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos