Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

31 Ιουλίου 2020 14:48

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 05η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έλεγχος και έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 01-01-2019 έως 31-12-2019 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Ορισμός συμβολαιογράφου για τη μεταβίβαση ακινήτου ιδιοκτησίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς το Δήμο Πάρου για τη στέγαση του 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου.

Θέμα3ο : Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής των υπ’ αρ.15/2020 ,16/2020 και 17/2020 Διαταγών Πληρωμής.

Θέμα 4ο Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2018, μετά τον έλεγχο των Ορκωτών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πάρου της Κοινωνικής Προστασίας ,Πρόνοιας και Αλληλεγγύης(ΚΠΠΑ).

Θέμα 5ο Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Οικονομικού έτους 2019 Ορκωτών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πάρου της Κοινωνικής Προστασίας ,Πρόνοιας και Αλληλεγγύης(ΚΠΠΑ).

Θέμα 6ο Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Θέμα 7ο Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Φαρμασερβ Lilly

Θέμα 8ο Τροποποίηση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων».

Θέμα 9ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουλίου 2020 στον Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 10ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικού για την παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού covid-19».
Θέμα 11ο Έγκριση πρακτικού για τον καθορισμό των δικαιούχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών του μηνιαίου εισοδήματος σίτισης και στέγασης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos