Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

16 Οκτωβρίου 2020 15:49

Καλείσθε την 21η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:


Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για καθορισμό και έγκριση μελέτης παροχή υπηρεσιών  “τακτικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πάρου έτους 2020”  σύμφωνα με το άρθρο 209του Ν.3463/2006.

Θέμα 2ο Αποδοχή  και έγκριση έκτακτων χρηματοδοτήσεων του Δήμου Πάρου

Θέμα 3ο Καθορισμός τυχόν πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020

 Θέμα 4ο Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης(ΕΕΤΑΑ) για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για τη διοικητική υποστήριξη σε θέματα Λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4674/2020

Θέμα 5ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου «Κατασκευή ηρώου Φ. Βελέντζα στον Κώστο »

Θέμα 6ο Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Λιμενικά Έργα Προστασίας Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας Νήσου Πάρου: Συμπληρωματικά Έργα Επέκτασης του Προσήνεμου Βόρειου Μώλου για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ελλιμενισμού» και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού.

 Θέμα 7οΈγκριση μελέτης, καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Έργα αποκατάστασης(βελτίωσης)της θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι της Νήσου Πάρου» και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού.

Θέμα 8ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Αποκατάστασης Δημαρχείου Πάρου»

 Θέμα 9ο   Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων Νήσου Πάρου»

Θέμα 10ο Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την  επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτηρίων(2020)».

Θέμα 11ο Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την  επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Άρση επικινδυνότητας Οδικού Δικτύου Πάρου (2020)».

Θέμα 12ο Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

Θέμα 13ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Σεπτεμβρίου 2020 στον Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος για την εργασία  «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή  δημοτικών πάρκων  του Δήμου Πάρου».

 

                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                       Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos