Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

26 Νοεμβρίου 2020 17:31

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

 

Καλείσθε την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έλεγχος και έγκριση έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους 2019 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

Θέμα 2ο Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για καθορισμό και έγκριση μελέτης παροχή υπηρεσιών “τακτικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πάρου έτους 2020” σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/2006.

Θέμα 4ο Αποδοχή νέας έκτακτης επιχορήγησης Δήμου Πάρου συνολικού ποσού 64.644,23€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid 19.

Θέμα 5ο Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Κουτρέλη Κοινότητας Μάρπησσας Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο Λήψη απόφασης ανάθεσης εκπόνησης στατικής μελέτης του έργου «Επέκταση ισογείου και προσθήκη τμήματος ορόφου του κτιρίου Αγροτολέσχης Μάρπησσας Δήμου Πάρου.

Θέμα 7ο Εξουσιοδότηση του Δικηγόρου του Δήμου Πάρου για την άσκηση αγωγής.

Θέμα 8ο Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής της υπ’ αρ.21/2020 Διαταγών Πληρωμής.

Θέμα 9ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.

Θέμα 10ο Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : «Μελέτη Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας»

Θέμα 11ο Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων (2020)»

Θέμα 12οΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης που αφορά τον Προγραμματισμό Δράσεων Προβολής Δήμου Πάρου 2021.

Θέμα 13ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Νοεμβρίου 2020 στον Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 14ο Έγκριση υποβολής πρότασης προς το Πράσινο Σημείο, στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4)’’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020»

Θέμα 15ο Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου2020»

Θέμα 16ο Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου «Κατασκευή μνημείου Φ Βελέντζα στο Κώστο»

Θέμα 17ο Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ Α΄53/11-03-2020) που αφορά την παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή από τους οικισμούς Παροικιάς και Νάουσας-παραλιών-φόρτωση και μεταφορά μπαζών, κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

logo media 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos