Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

23 Σεπτεμβρίου 2021 17:47

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου».

Θέμα 2ο Επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού των αναλογικών μισθωμάτων που καταβάλλει η εταιρεία «Λατομεία Μαρμάρων Πάρου-Αδελφοί Ρήγα Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ» σε συνέχεια της υπ’ αρ. 146/2021 (ΑΔΑ:Ψ4ΒΙΩΞΓ-45Κ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Άσκηση ή μη ανακοπής της 13ης διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκου Πάρου σε αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «More Greece Μ. ΕΠΕ-Εταιρεία Λογισμικού»

Θέμα 4ο Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Πάρου και αιρετών για την κάλυψη δαπανών διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης

Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αίτημα στήριξης του 12ου Πανκυκλαδικού Συνεδρίου Συλλόγων Γυναικών Πάρος Αντίπαρος 2021

Θέμα 6ο Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

Θέμα 7ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ Α΄53/11-03-2020) που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων, καθαρισμό δασών, αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης(αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών του Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023.

Θέμα 8ο Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια κάδων απορριμμάτων, Ομάδα Γ’: Επιδαπέδιοι κάδοι»

Θέμα 9ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Σεπτεμβρίου 2021 στον «Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος » για την εργασία με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων – καθαρισμό και αποψίλωση δασών –αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Πάρου έτους 2021» , Ομάδα Α΄ «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων»

Θέμα 10ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Σεπτεμβρίου 2021 στην «Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. με δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.» για την εργασία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων οικισμών - άσπρισμα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση, συντήρηση και καθαρισμό κινητών χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου έτους 2021», Ομάδα Α΄: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομκής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos