Πάρος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

27 Ιανουαρίου 2023 17:51

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 01-02-2023 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2023.
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο: Υπαγωγή επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2023.
Εισηγητής: Καλπάκογλου Ιωσήφ, υπάλληλος ΚΔΕΠΑΠ.
ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2023-2024 ως περίοδο ευαισθητοποίησης και εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην Πάρο και ορισμός επιτροπής κυκλικής οικονομίας του Δήμου.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc και ποδηλάτων στη θέση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΚΑΤΣΙΚΙ» Κοινότητας Πάρου.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για άρση κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής οχήματος του Δήμου Πάρου σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση αιγίδας στην «Sportevent» για τη πραγματοποίηση της αθλητικό – τουριστικής διοργάνωσης με τίτλο «PAROS WAY».
Εισηγητής: Λεμονής Χρήστος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού».
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος».
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας».
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων».
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ..
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο: Σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού αντικειμένων Δήμου Πάρου άνευ αξίας και γνωμοδότησης για την καταστροφή τους.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση για το έτος 2023 των επιτροπών παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση για το έτος 2023 των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση για το έτος 2023 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, κατά το στάδιο της εκτέλεσης, του άρθρου 221 παρ. 11β και 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Δαφερέρα - Κάλλους Χριστίνα

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos