Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

17 Μαρτίου 2023 15:52

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του με συστημικούς αριθμούς Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 183693, 183695, 183696 & 183697, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων, ιστών και φωτιστικών σωμάτων».

Θέμα 2ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Φεβρουαρίου 2023 στον «Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος» για την εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων-καθαρισμό δασών-αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου και μονοπατιών Δήμου Πάρου για τα έτη 2022-2023», Ομάδα Α΄ «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων ετών 2022-2023» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 157044).

Θέμα 3ο Παροχή άδειας για υπεισέλευση σε μισθωτική σύμβαση εταιρείας στην οποία μετέχει ο αρχικός μισθωτής.

Θέμα 4ο Έγκριση Μελέτης «Μελέτη ΥΓΟΣ Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας.

Θέμα 5ο Αποδοχή χρηματοδότησης από την Βουλή των Ελλήνων για την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ,για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

Θέμα 6ο Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση ποιότητας οδοφωτισμού δημοτικών οδών Αγίας Θεοκτίστης και Νικολάου Στέλλα της Παροικίας Πάρου» λόγω διακοπής λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ.

Θέμα 7ο Αντάλλαγμα παραχώρησης απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού-παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους για τα έτη 2023-2024-2025(απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας).

Θέμα 8ο Ετήσια επιπλέον του μισθώματος συμμετοχή μισθωτών στην ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών για τα έτη 2023-2024-2025.

Θέμα 9ο Αποδοχή δωρεάς γλυπτού.

Θέμα 10ο Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές –συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2023»

Θέμα 11ο Λήψη απόφασης για συναίνεση του Δήμου Πάρου για τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων από την ΕΤΕπ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Θέμα 12ο Καθορισμός των όρων της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην περιοχή πλησίον της Αγίας Μαρίνας στα Μάρμαρα της Κοινότητας Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos