Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

13 Απρίλιος 2018 14:24

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 16-04-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο:
Εξέταση επί αιτημάτων κληρονόμων Χρυσούλας χήρας Πέτρου Παντελαίου βάσει της εξώδικης διαμαρτυρίας– γνωστοποίησης –πρόσκλησης που κατατέθηκε στο Δήμο Πάρου την 08/02/2018.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 2ο:
Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού Άσπρο Χωριό της Τ.Κ. Λευκών (μετά από αίτηση της κ. Τριανταφύλλου Μαρίας).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 3ο:
Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού Κάμπος της Δ.Κ. Πάρου (μετά από αίτηση του κ. Δεληδήμου Γ.).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό Δασών-Αλσυλλίων Δήμου Πάρου για το έτος 2018» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό – αποψίλωση ρείθρων και χανδακιών οδικού δικτύου Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την επίστρωση και τον καθαρισμό παραλιών με μηχανικά μέσα για το έτος 2018» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά απορριμμάτων και φυκιών από παραλίες και κλαδιών από κλάδεμα δένδρων παραλιών Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση συνδιοργάνωσης επιστημονικού συνεδρίου του Δήμου Πάρου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με θέμα «Φορείς διαχείρισης λιμένων Ελλάδος – Υπάρχουσα κατάσταση, προτάσεις βελτίωσης».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή χορηγίας από την Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ναυτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου – ΝΑΪΑΣ για παραχώρηση αίθουσας στη Μαρίνα της Νάουσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 11ο:
Αίτημα του Συλλόγου Παραδοσιακού Οικισμού Παροικίας για παραχώρηση χρήσης τμήματος του αγροκηπίου για διεξαγωγή εορταστικής εκδήλωσης την 1η Μαΐου 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη συνεργασίας με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Μονοπάτια της Ελλάδας» για την υλοποίηση της Δράσης Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού στη Νήσο Πάρο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος

ΘΕΜΑ 14ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ, ΚΠΠΑ για το έτος 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Κ.Π.Π.Α. κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της δαπάνης μετακίνησης και διαμονής μελών που συμμετέχουν στις Επιτροπές: Α. Πολιτιστικής Κληρονομιάς Β. Αδελφοποίησης
Εισηγητής: Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος.

ΘΕΜΑ 16ο: Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Κατασκευή συνοδών έργων για την λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής καυσίμων Δήμου Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Υποστήριξη και συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια ηχητικών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια χρωμάτων για συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια δέκα τεσσάρων (14) δάφνινων στεφανιών για την κατάθεσή τους κατά τις Εθνικές και Τοπικές Εορτές για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2018».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 22ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού «Greek Travel Show 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 23ο: Διοργάνωση ταξιδίου γνωριμίας (press trip) Γερμανών δημοσιογράφων στην Πάρο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διεξαγωγής καλοκαιρινής συναυλίας με την Όλγα Βενέτη στο πλαίσιο προώθησης της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 26ο: Επιχορηγήσεις Συλλόγων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 27ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών (παρ.1 άρθρο 26 του Ν.Δ. 318/69).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Βατίστας Ρούσσος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

as parou 265x280