Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

09 Αύγουστος 2018 15:04

Καλείσθε την 13η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Πέμπτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018

Θέμα 2ο Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2018

Θέμα 3ο Έγκριση της πραγματοποίησης πολυετών δαπανών σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018

Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικών της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο ΄Εγκριση του από 31-07-2018 πρακτικού Νο 2 (αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς) συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια οχημάτων για την εξυπηρέτηση των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου»

Θέμα 6ο Καθορισμός των όρων για τον ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου : « Ασφαλτοστρώσεις του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Πάρου»

Θέμα 7ο ΄Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουλίου 2018 στον Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου με διακριτικό τίτλο «AL ME DA XYL- Δασοτεχνικά και έργα πρασίνου» για την εργασία : «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγών, κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Πάρου περί επιβολής προστίμων

Θέμα 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ. αρ.208/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

athanasoulis 265 280