Προκηρύχθηκαν οι θέσεις εποπτών ΟΤΑ

06 Σεπτεμβρίου 2018 17:30

Βγήκε στον αέρα η Προκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΕΟ/2018) για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Εποπτών ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 216 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Οι θέσεις Προϊσταμένων των Αυτοτελών Υπηρεσιών - Εποπτών ΟΤΑ, προκηρύσσονται ως εξής:
α. Επόπτης ΟΤΑ Αττικής, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα, (ΚΩΔ: 101)
β. Επόπτης ΟΤΑ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα, (ΚΩΔ: 102) γ. Επόπτης ΟΤΑ Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα, (ΚΩΔ: 103)
δ. Επόπτης ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, (ΚΩΔ: 104)
ε. Επόπτης ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά, (ΚΩΔ: 105)
στ. Επόπτης ΟΤΑ Κρήτης, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, (ΚΩΔ: 106)
ζ. Επόπτης ΟΤΑ Μακεδονίας - Θράκης, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (ΚΩΔ: 107)

II. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Τα καθήκοντα των προς πλήρωση θέσεων συνίστανται στην άσκηση της εποπτείας των ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγματος και τα άρθρα 108, 109 παρ. 1 και 116-131 του ν. 4555/2018, και ιδίως του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, καθώς και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών. Τα ανωτέρω καθήκοντα αποτυπώνονται στο προσαρτημένο στην παρούσα Περιγράμματα Θέσης Εργασίας (ΠΘΕ).

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τις προς πλήρωση θέσεις δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν:
α. Όσοι υπηρετούν στο δημόσιο τομέα (τακτικοί μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), ανεξαρτήτως του αν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον διαθέτουν σωρευτικά τα εξής προσόντα:
i) πτυχίο νομικού τμήματος ή οικονομικών επιστημών ή πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής, (ΚΩΔ: 201)
ii) διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής σε οποιονδήποτε κλάδο του δικαίου ή δεκαετής δικηγορική εμπειρία και
iii) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
β. Όσοι δεν υπηρετούν στον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των υπηρετούντων στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4369/2016 (Α ́33), εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, ανεξαρτήτως του αν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση για μία μόνο Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.

ΙV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας:

Όσοι δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας
Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016 (Α’ 33). Επισημαίνεται ότι η πραγματοποίηση της σχετικής εγγραφής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Όσοι έχουν διατελέσει αιρετοί, έως και πέντε (5) χρόνια πριν την έκδοση της σχετικής προκήρυξης σε οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό αξίωμα εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ στην οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα, ακόμα και αν παραιτηθούν του αιρετού αξιώματός τους.
Οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
Ως προς τις ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης, καθώς και για τα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 20 έως 23 του ν. 4440/2016 (Α ́ 224).
Ειδικά για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) ισχύουν τα προσόντα και κωλύματα διορισμού που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως και 10 του Κεφαλαίου Α ́ του Μέρους Α ́ του ΚΚΔΠΔΥ και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007, όπως ισχύει).

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos