Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περ. Νοτίου Αιγαίου

13 Δεκεμβρίου 2018 16:04

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση Όρων Δημοπράτησης, επιτροπής δημοπρασίας και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησής αυτού για το έργο: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Νισύρου 2018».
2. Ακύρωση της υπ. αριθμ. 551/2018 απόφαση έγκρισης όρων δημοπράτησης της οικονομικής επιτροπής της ΠΝΑΙ, ως προς το πρώτο σκέλος, και έγκριση εκ νέου όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Εργασίες συντήρησης στο κτίριο ΚΤΕΟ Ρόδου».
3. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου (2018)».
4. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου απο συμβολή επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας προς Κοσκινού έως κόμβο εθνικής οδού Ρόδου –Λίνδου περιοχή Euromedica».
5. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση λόγω ατυχημάτων και φθαρμένων στηθαίων οδοποιίας και κιγκλιδωμάτων τεχνικών νήσου Ρόδου».

6. Έγκριση Ορισμού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδών απο κεντρικό λιμάνι προς πλατεία Παναγιάς, προς Μανδράκι και προς αεροδρόμιο Δήμου Μεγίστης».
7. Έγκριση Ορισμού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο: «Σήμανση – ασφάλιση οδικού δικτύου Καρπάθου – Κάσου».
8. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή προβλήτας στη νήσο Στρογγύλη».
9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας (1ο στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Εργασίες συντήρησης – εξοπλισμού σφαγείου Ρόδου».
10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 78044 του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων - πρώην Δημοτικής Ενότητας ν. Ρόδου».
11. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 77886 του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων – πρώην Δημοτικής Ενότητας Καμείρου».

12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο-ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 77916 του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων-πρώην Δημοτικής ενότητας Λίνδου».

13. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο-ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 78044 του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων-πρώην Δημοτικής ενότητας Πεταλούδων».

14. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 77816 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων – πρώην Δημοτικής ενότητας Ατταβύρου».
15. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78040 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων – πρώην Δημοτικής ενότητας Αρχαγγέλου».
16. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 77849 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων – πρώην Δημοτικής ενότητας Αφάντου».
17. Έγκριση των πρακτικών 1ου & 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος_78033 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του Ν. 4412/2016 του έργου: «Kαθαρισμός χειμάρρων κοινοτήτων – πρώην δημοτικής ενότητας Καλλιθέας».
18. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 76495 του έργου: «Aσφαλτόστρωση εισόδου Αφάντου» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

19. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α Συστήματος 77001, του έργου: «Αποκατάσταση πρανών επί της επαρχιακής οδού στην περιοχή ‘’Βρομόλιθος’’ νήσου Λέρου».

20. Έγκριση πρακτικού (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του συνοπτικού διαγωνισμού κατ εφαρμογή του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 για το έργο: «Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Θεολόγου».

21. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Πάτμου.

22. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο - κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό α/α 75579 του έργου: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Κω».

23. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75830 του έργου: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Καλύμνου».
24. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75853 του έργου: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Λέρου».
25. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75813 του έργου: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου, Αστυπάλαιας, Πάτμου, Νισύρου, Τήλου, Σύμης, Κάσου και Χάλκης».

26. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο -κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες-Επισκευές στο κτίριο του πρώην δημοτικού σχολείου Βατίου».

27. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών: «Αδειοδότηση Υδατοδρομίων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

28. Ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτεινών σηματοδοτών εθνικού και επαρχιακού δικτύου Ν. Ρόδου».

29. Έγκριση του 4ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «Μίσθωση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Διοξειδίου του χλωρίου για την επεξεργασία νερού από το φράγμα Γαδουρά και προμήθεια των χημικών πρόσθετων για τη λειτουργία της Μονάδας».

30. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφών επί της Ε.Ο. Σπόα Όλυμπος που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».

 

 

31. Διαβίβαση απόψεων της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Καρπάθου» (α/α συστήματος: 75843), επί της από 14-11-2018 προδικαστικής προσφυγής που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «ΚΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ του Κωνσταντίνου και ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη», μέσω του συστήματος.

32. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (χρήση 2018)».

33. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση –συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού δικτύου ν. Μήλου».

34. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις –Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου».

35. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (2017)» αναδόχου εταιρείας ‘’Μ.Τ.Α.Τ.Ε.’’.

36. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για υπηρεσίες καταγραφής καλλιεργητικών δεδομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
37. Έγκριση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Ε.Σ.Υ (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
38. Παράταση υπάρχουσας σύμβασης καθαριότητας Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου για δυο μήνες και έγκριση πολυετούς υποχρέωσης.
39. Έγκριση δέσμευσης ποσού για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό Καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Ν. Δωδ/σου ) για 2 έτη.
40. Έγκριση όρων Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Ν. Δωδ/σου ) για 2 έτη.
41. Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου (Δικαιολ. - τεχνικών & Οικον. προσφορών) πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, και λοιπών υλικών για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδ/σου για ένα έτος.
42. Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδ/σου για ένα έτος.
43. Ανάκληση της υπ΄αριθμ.690/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019».
44. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
45. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
46. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

47. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
48. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
49. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
50. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
51. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
52. Έγκριση για σύνδεση ρεύματος και ύδρευσης για τις ανάγκες του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Νάξου.
53. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
54. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
55. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης - Στάδιο αποσφράγισης
δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών – τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείου Περιφερειακής Ενότητας Σύρου.
56. Έγκριση ανάθεσης εργασιών, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στη ν. Ρόδο, επί της επαρχιακής οδού Ψίνθου - Μαριτσών στην εταιρεία ‘’Λαουδίκος Χρύσανθος’’ (ενταγμένης στο μητρώο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών Π.ΝΑι).
57. Έγκριση ανάθεσης εργασιών, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στη ν. Κω, σε ρέματα και επαρχιακή οδό στην εταιρεία ‘’ΙΜΙΑ Τεχνική Α.Ε.’’, (ενταγμένη στο μητρώο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών Π.Ν.Αι).
58. Δικαστικές υποθέσεις.
59. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
60. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
61. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
62. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.


Ο Πρόεδρος


Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos