Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής Δήμου Πάρου

04 Ιουλίου 2014 12:30

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 8η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση

στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2014 (Π.Δ.113/2010 και αρ.72 ν.3852/2010).

Θέμα 2ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού: προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγίας Άννας και δημαρχείου Πάρου.

Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού: προμήθεια αργού υλικού (3 άλφα) για συντηρήσεις δρόμων Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο Έγκριση μελέτης προκήρυξη και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού: παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο Προκήρυξη και καθορισμός όρων ανοικτού διεθνή διαγωνισμού: προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων.

Θέμα 6ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου».

Θέμα 7ο Καθορισμός όρων ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου.

Θέμα 8ο Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού: παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγίας Άννας και Δημαρχείου Πάρου.

Θέμα 9ο Εξέταση της με αρ.πρωτ.:8170/23-06-2014 ένστασης της εταιρείας «ΕΡΜΗΣ PRODUCTION» – Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ – Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ κατά του από 20-06-2014 Πρακτικού της Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών Παροχής Υπηρεσιών, που αφορά στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό: παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγίας Άννας και Δημαρχείου Πάρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos