Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

04 Ιουλίου 2015 13:19

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β' 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 08η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) - Έκθεσης Πεπραγμένων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. οικονομικής χρήσης έτους 2014.
Θέμα 2ο: Ορισμός αμοιβής Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το 2015.
Θέμα 3ο: Έγκριση εξόδων προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 4ο: Ορισμός διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου.
Θέμα 5ο: Αποδοχή δωρεάς.
Θέμα 6ο: Έγκριση πρότασης της εταιρείας my MarketBook.
Θέμα 7ο: Ανάκληση δαπάνης μη πραγματοποιθείσας εκδήλωσης.
Θέμα 8ο: Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos