Ανακοίνωση: Για τη σύναψη σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, τρίµηνης διάρκειαςειδικότητας ∆Ε ναυαγοσωστών

01 Ιουνίου 2016 15:20

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη έξι (6) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 109/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου που νοµιµοποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 35613/18-05-2016 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και το άρ. 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄/1-5-2015).


ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ναυαγοσωστών ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΞΙ (6) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης Κύρια Προσόντα α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή.
Προσόντα Α΄ Επικουρίας ( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆/τος 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2871/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. β) Άδεια ναυαγοσώστη, (σε ισχύ) εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή.

Εντοπιότητα

1. Προηγούνται οι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Πάρου
2. Έπονται οι δηµότες της υπολοίπων ∆ήµων του Ν. Κυκλάδων
3. Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών ( Π.∆. 23/2000) .
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν. 3.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
4.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν µε την αίτηση τους, αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας και πιστοποιητικό δηµοτικότητας.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos